ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยศรีปทุม"

| width="2%" | || Width = "15%" | <span style="color:saddlebrown">████</span> '''สีน้ำตาล''' || Width = "34%" | หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
|-
| Width = "15%" | <span style="color:Purple">████</span> '''สีม่วง''' || Width = "34%" | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต<br />หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต<br />หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตดุษฎีบัณฑิต (การจัดการโลจีสติกส์และโซ่อุปทาน)<br />หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
| width="2%" | || Width = "15%" | <span style="color:Darkred">████</span> '''สีแดงเลือดหมู''' || Width = "34%" | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต<br />หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต<br />หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
|-
ผู้ใช้นิรนาม