ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

| valign="top" |11.รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก บุญเรืองรอด
| valign="top" |อธิการบดี
| valign="top" | สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา/มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
| valign="top" | (พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2547)
|-
| valign="top" style="background: Lavenderblush" | 12. รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช
|-
| valign="top" |14.รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
| valign="top" | อธิการบดี (รักษาราชการแทนอธิการบดี)
| valign="top" | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
| valign="top" | 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน30 เมษายน พ.ศ. 2563<ref>https://ssru.ac.th/news-detail.php?id=310 รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการตำแหน่งอธิการบดีสวนสุนันทา มีผล 3 มี.ค. 63</ref> (รักษาราชการแทนอธิการบดี) <br> 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน
|-
|}
976

การแก้ไข