ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช"

|mother1= แม่เจ้าสุนันทาอัครราชเทวี
|spouse-type= ราชเทวี
|spouse= แม่เจ้ายอดหล้าราชเทวี
|spouses-type= ชายา
|spouses= 6 องค์
==ราชโอรส ราชธิดา==
พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ มีราชโอรสและราชธิดา รวม 41 พระองค์ อยู่ในสกุล [[ณ น่าน]] ได้แก่
*ในแม่เจ้ายอดหล้า ชายาเอกราชเทวี มีราชโอรส-ธิดารวม 13 พระองค์ ได้แก่
 
::* เจ้าคำบุ ณ น่าน
::* [[พระยาวังขวา (เจ้าคำเครื่อง ณ น่าน)]] สมรสกับเจ้านางภูคา ณ น่าน มีโอรส-ธิดาหนึ่งในนั้นคือแม่เจ้าศรีโสภาราชเทวีใน[[เจ้ามหาพรหมสุรธาดา]]
::* เจ้ายศ ณ น่าน
::* เจ้านางอัมรา ณ น่าน
::* [[เจ้าสุริยวงษ์ (เจ้าน้อยรัตน ณ น่าน)]]
::* เจ้าน้อยบริยศ ณ น่าน
::* เจ้านางบัวเขียว น่าน
::* [[เจ้าบุรีรัตน (อำมาตย์ตรี เจ้าสุทธิสาร ณ น่าน)|เจ้าราชวงศ์ (เจ้าหนานสุทธิสาร ณ น่าน)]] สมรสกับเจ้าบัวเขียว ณ น่าน ราชธิดาใน[[เจ้ามหาพรหมสุรธาดา]]
::* [[เจ้าราชภาติกวงษ์ (เจ้าจันทวงษ์ ณ น่าน)]]
::* [[เจ้าราชบุตร (เจ้าหนานบุญรังษี ณ น่าน)]]
::* [[เจ้าราชภาคินัย (เจ้าน้อยมหาวงษ์ ณ น่าน)]]
::* [[เจ้าราชดนัย (ยอดฟ้า ณ น่าน)|เจ้าราชดนัย (น้อยยอดฟ้า ณ น่าน)]] สมรสกับเจ้าสุพรรณวดี เทพวงศ์ ราชธิดาใน[[เจ้าพิริยเทพวงษ์]] เจ้าผู้ครองนครแพร่
::* เจ้านางสมุท ณ น่าน
* ในแม่เจ้าคำปลิว มีราชโอรสธิดา 4 พระองค์ ถึงแก่กรรมทั้งหมด ไม่ปรากฏนาม
* ในแม่เจ้าจอมแฟง มีโอรสธิดารวม 3 พระองค์ได้แก่
 
::* แม่เจ้าบัวแว่น ณ น่านภายหลังได้สมรสกับเจ้าราชบุตร (น้อยอนุรุท)
::* เจ้าแหว
::* เจ้าน้อยครุธแหว ณ น่าน
::* เจ้าน้อยอินแสงสีครุธ ณ น่าน
* ในแม่เจ้าคำเกี้ยว มีราชธิดา 2 พระองค์ ได้แก่
 
::* เจ้านางเกี๋ยงคำ
::* เจ้านางเกี๋ยงคำอ่าง ณ น่าน
::* เจ้านางเกี๋ยงคำอ่าง ณ น่าน
* ในแม่เจ้ายอดหล้า(คนละท่านกับชายาเอก) มีราชโอรสธิดารวม 7 พระองค์ ได้แก่
 
::* เจ้านางเทพมาลา
::* เจ้านางเทพเกสรมาลา ณ น่าน
::* เจ้านางเทพเกสร เทพวงศ์ ชายาใน[[เจ้าอินทร์แปลง เทพวงศ์]]ราชโอรสใน[[เจ้าพิริยเทพวงษ์]] เจ้าผู้ครองนครแพร่
::* เจ้าน้อยอินแสงสี
::* เจ้านางจันทวดีน้อยอินแสงสี ณ น่าน
::* เจ้านางศรีสุภาจันทวดี ณ น่าน
::* เจ้านางดวงมาลาศรีสุภา ณ น่าน
::* เจ้านางประภาวดีดวงมาลา ณ น่าน
::* เจ้านางประภาวดี ณ น่าน
* ในหม่อมศรีคำ มีราชโอรสธิดารวม 5 พระองค์ ชาย 3 พระองค์ หญิง 2 พระองค์ ชายถึงแก่กรรมแต่เยาว์วัย ธิดาหญิงได้แก่
 
::* เจ้านางบัวแก้ว ณ น่าน
::* [[หม่อมศรีพรหมา กฤดากร ณ อยุธยา|เจ้าศรีพรหมา กฤดากร ณ อยุธยาา]] ต่อมาได้เสกสมรสกับ ชายาใน[[หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร]]
* ในหม่อมบัว มีราชโอรสธิดา 7 พระองค์ ถึงแก่กรรมแต่เยาว์วัย 4 ปรากฏนามได้แก่
 
::* เจ้านางต่อมแก้ว
::* เจ้าก่ำนางต่อมแก้ว ณ น่าน
::* เจ้านางเกียรทองก่ำ ณ น่าน
::* เจ้านางเกียรทอง ณ น่าน
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
794

การแก้ไข