ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ในช่วงเริ่มต้นคือระหว่าง พ.ศ.2459-2465 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา[[ระดับประกาศนียบัตร]] พร้อมกับเตรียมเริ่มการเรียนการสอนระดับปริญญา โดยขณะนั้นยังจัดการศึกษาเป็น 4 คณะ ได้แก่
*คณะ[[รัฐประศาสนศาสตร์]]
*คณะ[[แพทยศาสตร์]] (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน)
*คณะ[[วิศวกรรมศาสตร์]]
*คณะ[[อักษรศาสตร์]]และ[[วิทยาศาสตร์]]
ผู้ใช้นิรนาม