ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์"

แก้คำที่ตกหล่นคำว่า ณ.เณร ที่เติมลงไปถูกต้องแล้วครับ
(แก้คำที่ตกหล่นคำว่า ณ.เณร ที่เติมลงไปถูกต้องแล้วครับ)
 
'''บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)''' (อักษรย่อ: BAM) เป็นบริษัทมหาชนประกอบธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) และทรัพย์สินรอการขาย (NPA)
<ref>{{cite web|url=https://www.set.or.th/set/factsheet.do?symbol=BAM&ssoPageId=3&language=th&country=TH|title=สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)|publisher=ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย|access-date=21 มกราคม 2563}}</ref> จัดตั้งขึ้นตามแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินของกระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2541 เพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ ด้อยคุณภาพของ[[ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ]] จำกัด (มหาชน) (BBC) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาญิชย์พาณิชย์ และได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบกิจการเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2542
 
จากนั้น 20 ธันวาคม พ.ศ. 2548 โอนขายสินทรัพย์ของบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (AMC) อันประกอบด้วย เงินลงทุนในลูกหนี้ ทรัพย์รอการขาย และเงินลงทุนใน หลักทรัพย์ทั้งหมด รวมถึงโอนพนักงานให้แก่บริษัทฯ บริษัทได้จดทะเบียนแปลสภาพเป็นบริษัทมหาชนแล้วโดยใช้ชื่อว่า บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558<ref>{{cite web|url=https://www.bam.co.th/corporate/images/attachments/History_20160302_R13.pdf|title=ประวัติความเป็นมา|publisher=บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)|access-date=22 มกราคม 2563}}</ref>
ผู้ใช้นิรนาม