ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม"

 
| valign = "top" |
'''หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)'''
 
*กลุ่มวิชาการตลาด
*กลุ่มวิชาการจัดการองค์การสมัยใหม่
*กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา
'''หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)'''
 
*กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
*กฎหมายมหาชน
'''หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)'''
*กลุ่มวิชาการบริหารการสื่อสารการตลาดและองค์กร
*กลุ่มวิชาการบริหารสื่อดิจิทัล
*กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจด้านการสื่อสารและการบันเทิง
 
| valign = "top" |
'''หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)'''
*กลุ่มวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
*กลุ่มวิชาการตลาดเชิงกลยุทธ์
*กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด
*กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
*กลุ่มวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ
*กลุ่มวิชาการจัดการภาคเอกชนและภาครัฐ
|-
| valign = "top" |
ผู้ใช้นิรนาม