ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ต่อมาพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ ''สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ'' ซึ่งเป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง เป็น ''สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม'' <ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0001.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒], เล่ม 136, ตอนที่ 47 ก, วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, หน้า 1</ref> พร้อมกับโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน เงินงบประมาณบุคลากรของ ''"สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ"'' ไปเป็นของ ''"สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ"'' ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม เป็นต้นไป<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0079.PDF พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒] , เล่ม 136, ตอนที่ 57 ก, วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, หน้า 79</ref>
 
ในเดือนเมษายน​ 2563​ ศ.นพ.สิริฤกษ์​ ทรงวิไล​ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบการแก้ไขสถานการณ์​ฉุกเฉินด้านในว่วนที่เกี่ยวกับดนวัตกรรมการแพทย์​การวิจัยและพัฒนา
 
== รายชื่อเลขาธิการและผู้อำนวยการหน่วยงาน ==
34,890

การแก้ไข