ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยูลีอาน บรันท์"

เพิ่มขึ้น 3 ไบต์ ,  6 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ตัวรุก)
ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|birth_place = [[เบรเมิน]] [[เยอรมนี]]
|height = {{height|m=1.85}}
|position = [[กองกลาง#ตัวรุก|ััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััตัวรุกัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััักองกลาง]]
|currentclub = [[โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์]]
|clubnumber = 19
ผู้ใช้นิรนาม