ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันเด็กแห่งชาติ (ประเทศไทย)"

(fix ย้อนการแก้ไขที่ 8680691 สร้างโดย 180.183.115.156 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
| พ.ศ. 2502
| rowspan = "5"| จอมพล [[สฤษดิ์ ธนะรัชต์]]
| ขอให้เด็กสมัย[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2501|ปฏิวัติ]]ของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2503
| ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2504
| ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2505
| ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2506
| ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2508
| rowspan = "9"| จอมพล [[ถนอม กิตติขจร]]
| เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2509
| เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2510
| อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2511
| ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย มีความเฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2512
| รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2513
| เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2514
| ยามเด็กจงหมั่นเรียนเพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2515
| เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2516
| เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2517
| rowspan = "2"| [[สัญญา ธรรมศักดิ์]]
| สามัคคีคือพลัง<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2518
| เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2519
| หม่อมราชวงศ์[[คึกฤทธิ์ ปราโมช]]
| เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดีมีวินัยเสียแต่บัดนี้<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2520
| [[ธานินทร์ กรัยวิเชียร]]
| รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2521
| rowspan = "3"| พลเอก [[เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์]]
| เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2522
| เด็กไทยคือหัวใจของชาติ<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2523
| อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2524
| rowspan = "8"| พลเอก [[เปรม ติณสูลานนท์]]
| เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2525
| ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติศาสน์กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2526
| รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและ คุณธรรม<ref name = "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2527
| รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา<ref name =ั่ใจมึั่น "manager"/>
|-
| พ.ศ. 2528
ผู้ใช้นิรนาม