ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลในประเทศไทย"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
"มาตรา 78 รัฐต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น"
 
ปัจจุบัน ณ วันที่ 2317 มีนาคมเมษายน พ.ศ. 2563 มีเทศบาลทุกประเภท (ไม่รวมกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) ทั้งสิ้น 2,451453 แห่ง <ref>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. กระทรวงมหาดไทย. "สรุปข้อมูล อปท ทั่วประเทศ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?_mode=menu&tempWebMenuId=42621] 2562. สืบค้น วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563.</ref>
 
== สุขาภิบาล ==
ผู้ใช้นิรนาม