ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อภิปรัชญา"

แก้ไขเนื้อหาให้ทันสมัย ชัดเจนขึ้น
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แก้ไขเนื้อหาให้ทันสมัย ชัดเจนขึ้น)
'''อภิปรัชญา''' ({{lang-en|Metaphysics}}) เป็นสาขาหนึ่งของ[[ปรัชญา]]ที่ศึกษาเกี่ยวกับรากฐานของความเป็นจริง ประเด็นถกเถียงในอภิปรัชญาจะประกอบไปด้วยคำถามสำคัญ เช่น อะไรเป็นสิ่งพื้นฐานที่สุดของความเป็นจริง จิตกับวัตถุกายภาพมีความสัมพันธ์กันอย่างไร [[เจตจำนงเสรี]]มีอยู่จริงหรือไม่ ธรรมชาติของ[[เวลา]]คืออะไร ความเป็นสาเหตุมีอยู่จริงหรือไม่ อะไรที่ทำให้ตัวเราเป็นตัวเรา [[พระเป็นเจ้า|พระเจ้า]]มีอยู่จริงหรือไม่<ref>Crane, Tim & Farkas, Katalin (eds.) (2004). ''Metaphysics: A Guide and Anthology''. Oxford University Press.</ref>
'''อภิปรัชญา''' ({{lang-en|Metaphysics}})หรือ อตินทรีย์วิทยา ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของวิชา[[ปรัชญา]] ที่ว่าด้วยความแท้จริงหรือสารัตถะ (Reality Essence) ซึ่งรวมทั้ง ชีวิต โลก และ ภาวะเหนือธรรมชาติ เช่น พระเจ้า<ref name="adisak">อดิศักดิ์ ทองบุญ, คู่มืออภิปรัชญา, ราชบัณฑิตยสถาน ISBN 974-575-939-2</ref>
 
<br />
มี[[ปรัชญา]]อีกสาขาหนึ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ อภิปรัชญาคือ Ontology แปลว่า [[ภววิทยา]] ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความมี (being) ศาสตร์ทั้งสองนี้มีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่า Metaphysics คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยความแท้จริงหรือสารัตถะว่ามีจริงหรือไม่ Ontology ก็ศึกษาเรื่องความมีอยู่ของความแท้จริง หรือสารัตถะนั้นเป็นจริงอย่างไรโดยทั่วไปถือว่าศาสตร์ทั้งสองนี้ศึกษาเรื่องเดียวกัน คือ ความมีอยู่ของความแท้จริง หรือความแท้จริงที่มีอยู่ เพราะฉะนั้นจึงถือว่าศาสตร์ทั้งสองเป็นเรื่องเดียวกัน
 
== อภิธานศัพท์ ==
คำว่า อภิปรัชญา เป็นคำที่[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์]] ทรงบัญญัติขึ้น<ref name="adisak">อดิศักดิ์ ทองบุญ, คู่มืออภิปรัชญา, ราชบัณฑิตยสถาน ISBN 974-575-939-2</ref> เมื่อพิจารณาตามรูปศัพท์ อภิปรัชญามาจากคำว่า “อภิ” หมายถึง ความยิ่งใหญ่ สูงสุด เหนือสุด และปรัชญาหมายถึงความรู้อันประเสริฐเมื่อรวมเข้าด้วยกัน “อภิปรัชญา” จึงหมายถึง ปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากการเห็นทั่ว ๆ ไป หรือความรู้ที่อยู่นอกเหนือการรู้เห็นใด ๆ แต่สามารถรู้และเข้าใจด้วยเหตุผล
 
คำว่า Metaphysics มาจากภาษากรีก มีความหมายตรงตัวว่า หลังจาก [การศึกษา] สิ่งธรรมชาติ คำดังกล่าวที่มาจากหนังสือของอริสโตเติล ซึ่งงานเขียนชิ้นต่างๆ ของเขาถูกรวมรวบเข้าเป็นเล่ม โดยมีงานเขียนชื่อ Metaphysics เป็นเล่มหลังจาก Physics ที่อริสโตเติลได้ศึกษาเกี่ยวกับโลกธรรมชาติ
คำว่า Metaphysics มาจากคำว่า Meta ซึ่งมีความหมายว่า หลัง,เบื้องหลัง และ Physika ที่มีความหมายว่า ประสาทสัมผัสหรือการรับรู้ หากแปลตามที่กล่าวแล้ว Metaphysics จะหมายถึง วิชาที่ว่าด้วยสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของวัตถุหรือสิ่งที่รู้สึกทางประสาทสัมผัส
 
<br />
คำว่า อตินทรีย์วิทยา เป็นคำที่แปลว่า วิทยาของการล่วงเลย หรือ แปลได้อีกนัยหนึ่งว่า วิชาว่าด้วยสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของวัตถุ
 
== ปัญหาของ อภิปรัชญา ==
2.ปัญหาเกี่ยวกับจิต
 
3.ปัญหาเกี่ยวกับพระเจ้าเจตจำนงเสรี
 
4.ปัญหาเกี่ยวกับเวลา
 
5.ปัญหาเกี่ยวกับความเป็นสาเหตุ
 
6.ปัญหาเกี่ยวกับอัตลักษณ์
 
7.ปัญหาเกี่ยวกับพระเจ้า
<br />
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{เริ่มอ้างอิง}}
== อ่านเพิ่มเติม ==
* รศ.พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ (และคณะ).ปรัชญาการศึกษา EF703 (603).กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
{{refbegin}}
{{จบอ้างอิง}}
*Inwagen, Peter and Sullivan, Meghan, "Metaphysics", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), URL = https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/metaphysics/.
*Conee, Earl & Sider, Theodore (2014). Riddles of Existence: A Guided Tour of Metaphysics (second edition). Oxford University Press.{{Refend}}{{เริ่มอ้างอิง}}{{จบอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:อภิปรัชญา| ]]
5

การแก้ไข