ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
 
==การสิ้นสุด==
หลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้าควบคุมอำนาจการปกครองเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 แล้วนั้นก็ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 5/2557 ให้รัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงชั่วคราวเว้น หมวด 2 พระมหากษัตริย์<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/084/4.PDF ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๕/๒๕๕๗], ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 14 พฤษภาคม 2558</ref> และได้มีการแก้ไขคำสั่งใหม่ในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 11/2557 โดยแก้เป็น ให้รัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงเว้น หมวด 2 พระมหากษัตริย์<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/084/10.PDF ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๑/๒๕๕๗], ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 14 พฤษภาคม 2558</ref> และต่อมาได้มีการประกาศใช้[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557]] ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗], ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 14 พฤษภาคม 2558</ref> ซึ่งถือได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้สิ้นสุดลงทุกมาตรา อย่างไรก็ตาม ในทางพฤตินัยนั้นยังคงให้มีการบังคับใช้หมวด 2 พระมหากษัตริย์ ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่ตามมาตรา 2 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนั้นด้วย และได้ถูกยกเลิกโดยสมบูรณ์แบบหลังประกาศใช้[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560]]
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง|2}}
5,996

การแก้ไข