ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| || || || || ||PTC<ref name="PT" />
|-
|[https://healthsciwww.mfufacebook.ac.thcom/health-sci-home.htmlSIMMFU/posts/?ref=page_internal สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]
|[[จังหวัดเชียงราย]]
|พ.ศ. 25482562
| ||{{อยู่}}
|
|
|
| ||{{อยู่}}
|
|
|
| ||{{อยู่}} ||{{อยู่}}
|
| ||{{อยู่}} ||{{อยู่}}
|
|
| ||{{อยู่}}
|
|
|PTC<ref>[http://pt.or.th/PTCouncil/file_attach/Att201901241548392268202002081581154672_1.pdf ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด จากสภากายภาพบำบัด 3 ก.พ. 63] </ref>ATM<ref>[http://www.thaimed.or.th/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%AD.%E0%B8%9E%E0%B8%97.%E0%B8%9B-1.pdf รายชื่อสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑]</ref>TCM<ref>[http://mrd-hss.moph.go.th/roksil/guarantee.html การรับรองสถาบันการศึกษาโดยคณะกรรมการวิชาชีพ การแพทย์แผนจีน] </ref>
|-
|[https://wwwhealthsci.facebookmfu.comac.th/SIMMFU/posts/?ref=page_internalhealth-sci-home.html สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]
|[[จังหวัดเชียงราย]]
|พ.ศ. 25622548
| ||{{อยู่}}
|
|
|
| ||{{อยู่}}
|
|
|
| ||{{อยู่}} ||{{อยู่}}
|
| ||{{อยู่}} ||{{อยู่}}
|
|
| ||{{อยู่}}
|
|
|PTC<ref>http://pt.or.th/PTCouncil/file_attach/Att201901241548392268202002081581154672_1.pdf</ref>
|-
|[[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา]]|| align="center" |[[จังหวัดชลบุรี]]|| align="center" | พ.ศ. 2552 ||{{อยู่}} ||{{อยู่}}|| ||{{อยู่}}|| || || || ||{{อยู่}} || || ||
664

การแก้ไข