ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|+
|-
! rowspan="2" | คณะ || rowspan="2" | จังหวัด || rowspan="2" | ปีที่ก่อตั้ง || colspan="1617" | หลักสูตร || rowspan="2" | การรับรองหลักสูตร
|-
! class="unsortable"| MT !! class="unsortable"|PT!! class="unsortable"|RT !! class="unsortable"|ND !! class="unsortable"|SS !! class="unsortable"|CVT !! class="unsortable"|OP !! class="unsortable"|HP !! class="unsortable"|BMS !! class="unsortable"|EH !! class="unsortable"|OHS !! class="unsortable"|ATM !! class="unsortable"|HS !! class="unsortable"|HB !! class="unsortable"|PH !! class="unsortable"|AP
!TCM!! class="unsortable" |HS !! class="unsortable"|HB !! class="unsortable"|PH !! class="unsortable"|AP
|-
|[[คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] || align="center"|[[กรุงเทพมหานคร]] || align="center"|พ.ศ. 2534 ||{{อยู่}} ||{{อยู่}} ||{{อยู่}} ||{{อยู่}} || || || || || || || || || || || || ||MTC<ref name="MT">[http://www.mtcouncil.org/content/475 รายชื่อสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่สภาเทคนิคการแพทย์อนุมัติให้บัณฑิตขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2555]</ref>, PTC<ref name="PT">[http://202.28.25.184/amsOAfile/GT106UXN.doc ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด]</ref>
| || || || || ||MTC<ref name="MT">[http://www.mtcouncil.org/content/475 รายชื่อสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่สภาเทคนิคการแพทย์อนุมัติให้บัณฑิตขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2555]</ref>, PTC<ref name="PT">[http://202.28.25.184/amsOAfile/GT106UXN.doc ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด]</ref>
|-
|[[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนธรรมศาสตร์]] || align="center" |[[จังหวัดนครปฐมปทุมธานี]] || align="center" |พ.ศ. 25512539 ||{{อยู่}} || || ||{{อยู่}} || || || || ||{{อยู่}} || || || || || || || ||PTC<ref name="PT"/>
| || || || || ||MTC<ref name="MT" />PTC<ref name="PT" />
|-
|[[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]] || align="center" |[[จังหวัดพิษณุโลก]] || align="center" |พ.ศ. 2539 ||{{อยู่}} ||{{อยู่}} ||{{อยู่}} || || ||{{อยู่}} ||{{อยู่}} || || || || || || || || || ||MTC<ref name="MT"/>PTC<ref name="PT"/>
| || || || || ||MTC<ref name="MT" />PTC<ref name="PT" />
|-
|[[คณะแพทยศาสตร์สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นศรีนครินทรวิโรฒ]] || align="center" |[[จังหวัดขอนแก่นนครนายก]] || align="center" |พ.ศ. 25612543 || || ||{{อยู่}} || || || || || || || || ||{{อยู่}} || || || || ||
| || || || || ||PTC<ref name="PT" />
|-
|[https://healthsci.mfu.ac.th/health-sci-home.html สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]
|[[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] || align="center"|[[จังหวัดปทุมธานี]] || align="center"|พ.ศ. 2539 ||{{อยู่}} ||{{อยู่}} || || ||{{อยู่}} || || || || || || || || || || || ||MTC<ref name="MT"/>PTC<ref name="PT"/>
|[[จังหวัดเชียงราย]]
|พ.ศ. 2548
|
|
|
| ||{{อยู่}}
|
|
|
| ||{{อยู่}} ||{{อยู่}}
|
|
|
| ||{{อยู่}}
|
|
|-
|[https://www.facebook.com/SIMMFU/posts/?ref=page_internal สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]
|[[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]] || align="center"|[[จังหวัดพิษณุโลก]] || align="center"|พ.ศ. 2539 ||{{อยู่}} ||{{อยู่}} ||{{อยู่}} || || ||{{อยู่}} ||{{อยู่}} || || || || || || || || || ||MTC<ref name="MT"/>PTC<ref name="PT"/>
|[[จังหวัดเชียงราย]]
|พ.ศ. 2562
| ||{{อยู่}}
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||{{อยู่}} ||{{อยู่}}
|
|
|
|
|PTC<ref>http://pt.or.th/PTCouncil/file_attach/Att201901241548392268202002081581154672_1.pdf</ref>
|-
|[[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบูรพา]] || align="center" |[[จังหวัดนครนายกชลบุรี]] || align="center" | พ.ศ. 25432552 ||{{อยู่}} ||{{อยู่}} || || || || || ||{{อยู่}} || || || || || ||{{อยู่}} || || ||PTC<ref name="PT"/>
| || || || || {{อยู่}} ||MTC<ref name="MT" />PTC<ref name="PT" />
|-
|[[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาพะเยา]] || align="center" |[[จังหวัดชลบุรีพะเยา]] || align="center" | พ.ศ. 25522553 ||{{อยู่}} ||{{อยู่}}|| ||{{อยู่}}|| || || || ||{{อยู่}} || || || || || || || {{อยู่}} ||MTC<ref name="MT"/>PTC<ref name="PT"/>
| || || || ||
||MTC<ref name="MT" />PTC<ref name="PT" />
|-
|[[คณะสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาวลัยลักษณ์]] || align="center" |[[จังหวัดพะเยานครศรีธรรมราช]]|| align="center" | พ.ศ. 25532541 || {{อยู่}} || {{อยู่}}|| || || || || || || || || || || ||{{อยู่}} ||{{อยู่}} ||
| || || || || ||MTC<ref name="MT" />PTC<ref name="PT" />
|-
|[[สำนักวิชาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์|สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ราชภัฏสวนสุนันทา]] || align="center" |[[จังหวัดนครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานคร]] || align="center" | พ.ศ. 25412555 ||{{อยู่}} || {{อยู่}} || || || || || {{อยู่}}|| || ||{{อยู่}} ||{{อยู่}} || || || || || ||MTC<ref name="MT"/>PTC<ref name="PT"/> {{อยู่}}
| || {{อยู่}}|| {{อยู่}}|| {{อยู่}}|| ||
|-
| [[วิทยาลัยคณะพยาบาลศาสตร์และสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทักษิณ]]|| align="center" |[[กรุงเทพมหานครจังหวัดพัทลุง]]|| align="center" | พ.ศ. 2555 || || ||2559 || ||{{อยู่}} || || ||{{อยู่}} || || || || {{อยู่}} || {{อยู่}} || {{อยู่}} || {{อยู่}} || ||
| || || || || ||
|-
| [[คณะพยาบาลศาสตร์และสหเวชศาสตร์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณรามคำแหง]]|| align="center" |[[จังหวัดพัทลุงกรุงเทพมหานคร]]|| align="center" | พ.ศ. 25592538 || || ||{{อยู่}} || || || || || || || || || || || || || || ||
| || || || || ||
|-
|[[คณะวิทยาศาสตร์แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยรามคำแหงนวมินทราธิราช]] || align="center" |[[กรุงเทพมหานคร]] || align="center" |พ.ศ. 2538 2561|| || ||{{อยู่}} || || || || || || || || || || || || || ||
| || || || || ||
|-
|[[คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช]] || align="center" |[[กรุงเทพมหานคร]] || align="center" |พ.ศ. 2561|| || ||{{อยู่}} || || || || || || || || || || || || ||{{อยู่}} ||
| || || || || ||
|-
|[[คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรังสิต]] || align="center" |[[กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานี]] || align="center" |พ.ศ. 2561 2559|| || || || ||{{อยู่}} || || || || || ||{{อยู่}} || || || || || ||
| || || || || ||
|-
|[[คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์]] || align="center" |[[จังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานคร]] || align="center" |พ.ศ. 2559 || || ||{{อยู่}} || || || || || || || || || || || || || ||
| || || || || ||
|-
|[[วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] || align="center" |[[กรุงเทพมหานครจังหวัดสงขลา]] || align="center" |พ.ศ. 25592557 || || ||{{อยู่}} || || || || || || || || || || || || || ||
| || || || || ||
|-
|[[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอนแก่น]] || align="center" |[[จังหวัดสงขลาขอนแก่น]] || align="center" |พ.ศ. 25572561 || || ||{{อยู่}} || || || || || || || || || || || || || ||
| || || || || ||
|-
|[[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน]]
|[[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] ||align="center"|[[จังหวัดขอนแก่น]] ||align="center"|พ.ศ. 2561 || || ||{{อยู่}} || || || || || || || || || || || || || ||
|[[จังหวัดนครปฐม]]
|พ.ศ. 2551||{{อยู่}}
|
| ||{{อยู่}}
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|PTC<ref name="PT" />
|}
 
664

การแก้ไข