ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ที่สุดในประเทศไทย"

* มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลแห่งแรก คือ [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี]] ก่อตั้งเมื่อ [[พ.ศ. 2533]] (อายุ {{อายุ|2533|7|27}} ปี)
* มหาวิทยาลัยที่มีจำนวน[[นักศึกษา]]และผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด คือ [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] [[เขตบางกะปิ]] กรุงเทพมหานคร
* มหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขตมากที่สุด คือ [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]] (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ) มีวิทยาเขต 10 แห่ง คือ
** 1. วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย
** 2. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
** 3. วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
** 4. วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
** 5. วิทยาเขตนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
** 6. วิทยาเขตอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
** 7. วิทยาเขตแพร่ จังหวัดแพร่
** 8. วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
** 9. วิทยาเขตพะเยา จังหวัดพะเยา
** 10. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม
 
* สถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขตมากที่สุด คือ [[สถาบันมหาวิทยาลัยการพลศึกษากีฬาแห่งชาติ]] มีจำนวน 17 วิทยาเขต คือ
** 1. วิทยาเขตกระบี่
** 2. วิทยาเขตกรุงเทพ
5,985

การแก้ไข