ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ต่อมาในปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตีความการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ของคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ว่าพ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่มีอายุครบ 65 ปี<ref>[http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20100811/347498/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%87..html เปิดคำวินิจฉัยกฤษฎีกา'จารุวรรณ'พ้นผู้ว่าสตง.]</ref> [[พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส]] รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เรียกร้องให้คุณหญิงจารุวรรณ ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยดังกล่าว จนเกิดความขัดแย้งกันภายใน สตง. กระทั่งในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ศาลปกครองกลางได้ตัดสินให้การดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินของคุณหญิงจารุวรรณ สิ้นสิ้นลงเมื่อมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์แล้ว<ref>[http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20101019/358538/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%87..html ศาลปกครองพิพากษา'จารุวรรณ'พ้นตำแหน่งผู้ว่าสตง.]</ref>
== คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ==
{{ดูเพิ่มที่|คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน}}
=== ชุดที่หนึ่ง (พ.ศ. 2543) ===
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 14 เมษายน พ.ศ. 2543 พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (จำนวน ๑๐ ราย) ถึง 14 เมษายน พ.ศ. 2547
* [[ปัญญา ตันติยวรงค์]] ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* [[จารุวรรณ เมณฑกา]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (พ้นจากตำแหน่ง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544). พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นางจารุวรรณ เมณฑกา)
* [[จิระพรรณ นิรัติศัย]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* พลโท [[ฉัตรชัย อุเทนสุต]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* [[ชัยเชต สุนทรพิพิธ]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* คุณหญิง [[นงเยาว์ ชัยเสรี]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* [[ปรัชญา สูตะบุตร]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* [[ปัญญา สติฐิต]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* [[รวีพร คูหิรัญ]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* [[ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* [[นรชัย ศรีพิมล]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (แทนจารุวรรณ เมณฑกา ตั้งแต่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2545 พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (นายนรชัย ศรีพิมล)
 
=== ชุดที่ห้า (พ.ศ. 2562) ===
ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 พระราชโองการประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/238/1.PDF</ref>
* จอมทัพ [[อนุชล กลยนี]] เป็นผู้บริหารสูงสุดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
* พลเอก [[ชนะทัพ อินทามระ]] เป็นประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* นาง [[ยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์]] เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* นาย [[พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์]] เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* นางสาว [[จินดา มหัทธนวัฒน์]] เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* นาย [[วีระยุทธ ปั้นน่วม]] เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* นาย [[สรรเสริญ พลเจียก]] เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* ศาสตราจารย์ ดร. [[อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป]] เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
}}
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม