ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(*_*)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
 
ต่อมาในปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตีความการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ของคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ว่าพ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่มีอายุครบ 65 ปี<ref>[http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20100811/347498/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%87..html เปิดคำวินิจฉัยกฤษฎีกา'จารุวรรณ'พ้นผู้ว่าสตง.]</ref> [[พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส]] รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เรียกร้องให้คุณหญิงจารุวรรณ ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยดังกล่าว จนเกิดความขัดแย้งกันภายใน สตง. กระทั่งในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ศาลปกครองกลางได้ตัดสินให้การดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินของคุณหญิงจารุวรรณ สิ้นสิ้นลงเมื่อมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์แล้ว<ref>[http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20101019/358538/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%87..html ศาลปกครองพิพากษา'จารุวรรณ'พ้นตำแหน่งผู้ว่าสตง.]</ref>
* รวีพร คูหิรัญ== คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ==
 
== {{ดูเพิ่มที่|คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ==}}
สตง. ถูกปรับเปลี่ยนให้มีการบริหารงานแบบ "คณะกรรมการ" ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการประกาศใช้ "พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542" และมี คตง. ชุดแรกใน ปี พ.ศ. 2543 และมี คตง. ชุดที่สองในปี พ.ศ. 2547
 
=== ชุดที่หนึ่ง (พ.ศ. 2543) ===
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 14 เมษายน พ.ศ. 2543 พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (จำนวน ๑๐ ราย) ถึง 14 เมษายน พ.ศ. 2547
 
* [[ปัญญา ตันติยวรงค์]] ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* [[จารุวรรณ เมณฑกา]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (พ้นจากตำแหน่ง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544). พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นางจารุวรรณ เมณฑกา)
* [[จิระพรรณ นิรัติศัย]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* พลโท [[ฉัตรชัย อุเทนสุต]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* [[ชัยเชต สุนทรพิพิธ]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* คุณหญิง [[นงเยาว์ ชัยเสรี]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* [[ปรัชญา สูตะบุตร]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* [[ปัญญา สติฐิต]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* [[รวีพร คูหิรัญ]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* [[ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* [[นรชัย ศรีพิมล]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (แทนจารุวรรณ เมณฑกา ตั้งแต่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2545 พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (นายนรชัย ศรีพิมล)
 
=== ชุดที่สอง (พ.ศ. 2547) ===
ชุดที่สอง ได้รับเลือกจากวุฒิสภา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2547 และวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2547 จำนวน 9 คน ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ประกาศพระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (จำนวน ๑๐ ราย)
 
* นรชัย ศรีพิมล ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ต่อเนื่องจากชุดที่หนึ่ง)
* รวีพร คูหิรัญ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* [[บุญรอด โบว์เสรีวงศ์]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* [[ศศิพัฒน์ เศวตวัฒนา]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* [[เกรียงศักดิ์ วัฒนวรางกูร]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* พลโท [[สมชาย วิรุฬหผล]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* [[ชาญยุทธ ปทุมารักษ์]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* พลเอก [[ยอดชาย เทพยสุวรรณ]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* [[สำราญ ภูอนันตานนท์]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* [[สิทธิพันธ ศรีเพ็ญ]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 
=== ชุดที่สาม (พ.ศ. 2557) ===
ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557 พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
 
* [[ศาสตราจารย์พิเศษ]] [[ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]] ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* [[ปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* [[อุไร ร่มโพธิหยก]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* [[สุทธิพล ทวีชัยการ]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ลาออกไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)
* [[จิรพร มีหลีสวัสดิ์]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* [[กรพจน์ อัศวินวิจิตร]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* [[วิทยา อาคมพิทักษ์]] กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ลาออกไปดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)
* <ref>[http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/769910 เลขาธิการปปช.ลาออก หลังสนช.เห็นชอบนั่งบอร์ด 'คตง.']</ref>
 
=== ชุดที่สี่ (พ.ศ. 2560) ===
ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 พระราชโองการประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 
* พลเอก [[ชนะทัพ อินทามระ]] เป็นประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* นาง [[ยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์]] เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* นาย [[พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์]] เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* นางสาว [[จินดา มหัทธนวัฒน์]] เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* นาย [[วีระยุทธ ปั้นน่วม]] เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* นาย [[สรรเสริญ พลเจียก]] เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* ศาสตราจารย์ ดร. [[อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป]] เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 
=== ชุดที่ห้า (พ.ศ. 2562) ===
ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 พระราชโองการประกาศแต่งตั้งผู้บริหารและประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน <ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/238/1.PDF</ref>
 
* จอมทัพ [[อนุชล กลยนี]] เป็นผู้บริหารสูงสุดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
* พลเอก [[ชนะทัพ อินทามระ]] เป็นประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* นาง [[ยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์]] เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* นาย [[พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์]] เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* นางสาว [[จินดา มหัทธนวัฒน์]] เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* นาย [[วีระยุทธ ปั้นน่วม]] เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* นาย [[สรรเสริญ พลเจียก]] เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
* ศาสตราจารย์ ดร. [[อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป]] เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 
== อ้างอิง ==
138,183

การแก้ไข