ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรัชญากับเศรษฐศาสตร์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
=== ความหมายและภววิทยาของเศรษฐศาสตร์ ===
คำถามที่มักจะกล่าวถึงในปรัชญาสาขาย่อยต่าง ๆ (ปรัชญาของ ''X'' ) คือ " ''X'' คืออะไร?" วิธีการทางปรัชญาของคำถาม "เศรษฐศาสตร์คืออะไร" มีโอกาสน้อยที่จะให้คำตอบมากกว่าการสร้างแบบสำรวจของปัญหาที่ความยุ่งยากและข้อโต้แย้งในการจำกัดความ ข้อพิจารณาที่คล้ายกันนี้ใช้เป็นบทนำในการอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ[[วิธีวิทยา]]ในหัวข้อ [[ ความหมายของเศรษฐศาสตร์ |คำจำกัดความของเศรษฐศาสตร์]]แตกต่างกันไปตามกาลเวลาจากต้นกำเนิดของหัวข้อในยุคสมัยใหม่ที่สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลทางโปรแกรมและความแตกต่างของผู้อธิบาย <ref>• [[Roger E. Backhouse]] and Steven Medema (2008). "economics, definition of," ''The New Palgrave Dictionary of Economics'', 2nd Edition. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_E000291&q=definitions&topicid=&result_number=5 Abstract.]<br />&nbsp;&nbsp; • _____. 2009. "Retrospectives: On the Definition of Economics," ''Journal of Economic Perspectives'', 23(1), pp. [http://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.23.1.221 221–33]. [http://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/jep.23.1.221 Abstract.]<br />&nbsp;&nbsp; • [[Adam Smith]] ([1776] 1976). ''An Inquiry into the''
Nature and Causes of the Wealth of Nations''. Oxford University Press. p. 428.<br />&nbsp;&nbsp; • [[John Stuart Mill]] (1844). "On the Definition of Political Economy; and on the Method of Investigation Proper to It", Essay V, in ''Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy''.<br />&nbsp;&nbsp; • [[Lionel Robbins]] (1932). ''[[An Essay on the Nature and Significance of Economic Science]]'', Macmillan, p. 16.''</ref>
 
ปัญหาเชิง[[ภววิทยา]]ยังคงเกิดขึ้นต่อไปกับคำถาม ที่ว่า "อะไรคือ ... " ที่กล่าวถึงในปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน เช่น "อะไร คือ คุณค่าทาง (เศรษฐกิจ) ? หรือ "ตลาดคืออะไร" แม้ว่ามันจะเป็นไปได้ที่จะตอบคำถามเหล่านี้ด้วยการนิยามคำจำกัดความทางวาจาที่แท้จริง แต่คุณค่าทางปรัชญาของการตั้งคำถามดังกล่าวนั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนมุมมองทั้งหมดตามธรรมชาติของรากฐานทางเศรษฐศาสตร์ ในกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากซึ่งความพยายามในการเปลี่ยนแปลงเชิงภววิทยานั้นได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ผลกระทบแต่ละระลอกนั้นแพร่ขยายออกจากขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ทั้งหมด <ref>• Roger E. Backhouse and Steven Medema (2008). "economics, definition of," ''The New Palgrave Dictionary of Economics'', 2nd Edition. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_E000291&q=definitions&topicid=&result_number=5 Abstract.]<br />&nbsp;&nbsp; • Uskali Mäki (2008). "scientific realism and ontology," ''The New Palgrave Dictionary of Economics'', 2nd Edition. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_R000248&q=ontology%20&topicid=&result_number=1 Abstract.]</ref>
 
=== วิธีวิทยาและญาณวิทยาของเศรษฐศาสตร์ ===
255

การแก้ไข