ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร"

หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล พุทธศาสนวัตถุ |official_name = พระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบ...
(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล พุทธศาสนวัตถุ |official_name = พระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบ...)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม