ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หมายเหตุ =
}}
'''พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร''' เป็นพระที่นั่งองค์ใหม่ที่ตั้งอยู่ใน[[เขตพระราชฐานชั้นใน (พระบรมมหาราชวัง)|เขตพระราชฐานชั้นใน]] ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของใน[[หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท]] ใน[[เขตพระราชฐานชั้นในบรมมหาราชวัง]] ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ[[พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท]] เดิมเป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นในสมัยโดย[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]หลังจากเสด็จประพาสสิงคโปร์และชวา มีลักษณะเป็นพระที่นั่ง ๒ องค์สร้างซ้อนกัน คือ มุขหน้าต่อกับ[[พระที่นั่งมูลสถานบรมราชสถิตยมโหฬาร อาสน์]]และ[[พระที่นั่งเทวารัณยสถานสมมติเทวราชอุปบัติ]]
 
พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬารองค์ปัจจุบันเป็นพระที่นั่งองค์ใหม่ที่สร้างขึ้นแทนหมู่พระที่นั่งองค์เดิมที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมจนเกินกว่าจะบูรณะได้ [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชอดุลยเดช]] จึงโปรดเกล้าฯ ให้รื้อพระที่นั่งองค์เก่าลงและสร้างพระที่นั่งองค์ใหม่ขึ้นแทน ในปี พ.ศ. 2537 เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดงานพระราชทานเลี้ยงต้อนรับแขกเมือง<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, หน้า 154</ref> โดยมีลักษณะเป็นพระที่นั่ง ๒ องค์สร้างซ้อนกัน คือ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร และ[6[พระที่นั่งเทวารัณยสถาน]]
 
== ประวัติ ==
 
=== การก่อสร้าง ===
พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ตั้งอยู่ใน[[หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท]]ใน[[พระบรมมหาราชวัง]] ถูกก่อสร้างแทนองค์เดิมที่ชำรุด ซึ่งแต่เดิมเป็นพระที่นั่งสำหรับ[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นหลัง[[พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท]] เป็นหมู่พระที่นั่ง โดยประกอบด้วย พระที่นั่งต่างๆ ดังนี้
 
เป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน เดิมเป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากเสด็จประพาสสิงคโปร์และชวา มีมุขหน้าต่อกับพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์และพระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, หน้า 154</ref>
 
พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬารองค์เดิมอยู่ในสภาพทรุดโทรมจนเกินกว่าจะบูรณะได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชจึงโปรดเกล้าฯ ให้รื้อพระที่นั่งองค์เก่าลงและสร้างพระที่นั่งองค์ใหม่ขึ้นแทน เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดงานพระราชทานเลี้ยงต้อนรับแขกเมือง[6]
 
# [[พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์]] เป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องกับท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ด้านตะวันออก ใช้เป็นห้องสำหรับพระราชทานเลี้ยง
35,927

การแก้ไข