ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร"

 
=== การก่อสร้าง ===
พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ตั้งอยู่ใน[[หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท]]ใน[[พระบรมมหาราชวัง]] ถูกก่อสร้างแทนองค์เดิมที่ชำรุด ซึ่งแต่เดิมเป็นพระที่นั่งสำหรับ[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นหลัง[[พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท]] เป็นหมู่พระที่นั่ง โดยประกอบด้วย พระที่นั่งต่างๆ ดังนี้
 
# [[พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์]] เป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องกับท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ด้านตะวันออก ใช้เป็นห้องสำหรับพระราชทานเลี้ยง
# [[พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ]] เป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องกับท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ด้านตะวันออก เดิมใช้เป็นที่เสด็จออกขุนนาง และประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน และเป็นสถานที่ทรงประกาศพระบรมราชโองการการเลิกทาส พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้สร้างพระที่นั่งนี้ ตรงบริเวณที่เป็นพระตำหนักชั้นเดียวที่ทรงเสด็จพระราชสมภพ
35,862

การแก้ไข