ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ้านผือ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* วันที่ 4 ตุลาคม 2509 ตั้งตำบลหนองแวง แยกออกจากตำบลน้ำโสม<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2509/D/088/3050.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี</ref>
* วันที่ 12 พฤษภาคม 2512 แยกพื้นที่ตำบลน้ำโสม ตำบลหนองแวง และตำบลนายูง อำเภอบ้านผือ มาตั้งเป็น '''กิ่งอำเภอน้ำโสม''' ขึ้นกับอำเภอบ้านผือ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/044/1728.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/067/2277.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แก้ไขประกาศแบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ</ref>
* วันที่ 5 สิงหาคม 2512 ตั้งตำบลหายโศก แยกออกจากตำบลบ้านผือ ตั้งตำบลคำบง แยกออกจากตำบลเขือน้ำ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/073/2401.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกุดเม็ก ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภวาปี อำเภอบ้านผือ และอำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี</ref>โพธิ์
คำบง สะคุ เจริญสุข หนองหัวคู ยางโกน ดงหมู ชัยเจริญ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2512/D/073/2401.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภวาปี อำเภอบ้านผือ และอำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี</ref>
* วันที่ 6 ตุลาคม 2513 ตั้งตำบลนางัว แยกออกจากตำบลหนองแวง และตำบลน้ำโสม<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2513/D/092/2905.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอหนองหาน อำเภอกุมภวาปี อำเภอศรีบุญเรือง และกิ่งอำเภอน้ำโสม อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี</ref>
* วันที่ 9 พฤศจิกายน 2514 ตั้งตำบลนาแค แยกออกจากตำบลนายูง<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/D/120/3137.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภาวาปี อำเภอหนองหาน อำเภอเพ็ญ อำเภอโนนสัง อำเภอบ้านตุง กิ่งอำเภอศรีธาตุ และกิ่งอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี</ref>