ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การชำระให้บริสุทธิ์"

ไถ่
(ไถ่)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
ใน[[ศาสนาคริสต์]] ความบริสุทธิ์ หมายถึง [[ความดี]]พร้อม ปราศจาก[[บาป]] ทั้งทาง[[จิตวิญญาณ]] [[วิญญาณ|จิตใจ]] และร่าง[[กาย]]<ref>[http://www.bible.is/THATSV/1Thess/5/23 1 ธส. 5:23]</ref> ด้วยการประพฤติตาม[[โทราห์|พระบัญญัติของพระเจ้า]]อย่างครบถ้วน<ref>[http://www.bible.is/THATSV/1John/3/4 1 ยน. 3:4]</ref> การละเมิดพระบัญญัติแม้เพียงข้อเดียวถือว่าเป็นบาป
 
คริสต์ศาสนิกชนถือว่ามนุษย์ไม่สามารถชำระตนเองให้บริสุทธิ์ได้ แต่ต้องอาศัยพระเป็นเจ้าเป็น[[พระผู้เริ่มไถ่|ค่าไถ่]]ของพระคริสต์ และมนุษย์ร่วมรับผิดชอบการชำระนี้โดยการดำเนินชีวิตของตนให้บริสุทธิ์<ref>ศิลป์ชัย เชาวน์เจริญรัตน์, ''หลักความเชื่อคริสเตียนและศาสนศาสตร์ระบบ'', กรุงเทพฯ : สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร, หน้า 150</ref> คือ
# เชื่อฟังพระเป็นเจ้า และทำสิ่งที่พระองค์พอพระทัย
# อ่านคัมภีร์ไบเบิล อธิษฐาน ร่วมการนมัสการพระเจ้ากับพี่น้องคริสตชนและคริสตจักร
ผู้ใช้นิรนาม