Kkaann

เข้าร่วมเมื่อ 7 มีนาคม 2551
 
จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ และจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
 
ปัจจุบัน เรียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในคณะนิติศาสตร์
1,935

การแก้ไข