ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมโยธาธิการและผังเมือง"

* สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (อำนวยการ ระดับสูง) เป็นหัวหน้าหน่วยงาน โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่
** ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
** กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ
** กลุ่มงานวิชาการผังเมือง
** ฝ่ายปฏิบัติการ
 
57

การแก้ไข