ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| locale =
| sister_school = โรงเรียนปงรัชดาภิเษก <br> โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก <br> โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก <br> โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก <br> โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก <br> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก <br> โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก <br> โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก <br> โรงเรียนรัชดาภิเษก
| school_board =
| district = สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
| district =
| us_nces_district_id =
| local_authority =
| picture_caption2 =
}}
 
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนี้ได้กำเนิดขึ้นโดยท่านผู้หญิง ดุษฎีมา มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการจัดโรงเรียน เป็นผู้รับสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ดำเนินการจัดสร้างโรงเรียนเพื่อจัดการศึกษาให้แก่บุตรผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ปราศจากเชื้อและทรงรับเป็นนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์อยู่ประจำที่โรงเรียน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2507 และโรงเรียนได้นับว่าวันนี้เป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียน
 
== ประวัติโรงเรียน ==
4

การแก้ไข