ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรทิพย์ ชัยจินดา"

→‎การทำงาน: เคาะวรรค
(→‎การทำงาน: เคาะวรรค)
ในปี พ.ศ. 2562 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/121/T_0001.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา]</ref>
 
นอกจากนั้นแล้วเขายังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต่างๆต่าง ๆ อีกหลายคณะ เช่น กรรมการในคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/271/1.PDF</ref> , กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/259/1.PDF</ref>, กรรมการในคณะกรรมการ[[สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน]] , กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/019/30.PDF</ref>, กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้, กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์, กรรมการในคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพระพุทธศาสนา, กรรมการในคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมาย, ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/104/24.PDF</ref>, กรรมการในคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/145/1.PDF</ref>, กรรมการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ,กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว , กรรมการ ในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้[[ธงไตรรงค์]]เป็น[[ธงชาติไทย]] ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559<ref>[http://ome.rid.go.th/main/images/pdf/File2227.pdf คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559]</ref><ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/065/1.PDF</ref>, กรรมการในคณะกรรมการเพื่อเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง และ กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/079/1.PDF</ref>กรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/304/2.PDF</ref>กรรมการในคณะกรรมการการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/012/32.PDF</ref>กรรมการในคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล[[พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562]] กรรมการในคณะอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก<ref>[http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/Command%20egov.pdf คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 17/2562]</ref> ใน รัฐบาล พลเอก [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]]
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
11,398

การแก้ไข