ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวิสุทธรังษี"

* '''โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ ''' (ระดับชั้น ม. 1 - 3)
** โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ E.S.C. (Enrichment Science Classroom)
** โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ (Education Hub Classroom) เป็นโครงการที่จะมีการเริ่มดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2560 โดยโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ.ให้เป็นโรงเรียนนำร่องในระดับภาคกลาง
 
ดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2560 โดยโรงเรียนวิสุทธงษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ.ให้เป็น
 
โรงเรียนนำร่องในระดับภาคกลาง
 
** โครงการส่งเสริมความสามารถวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี I.P. (Intensive Program)
*** โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ E.S.C (Enrichment Science Classroom)
*** โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
*** โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ (Education Hub Classroom) เป็นโครงการที่จะมีการเริ่มดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2560 โดยโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการคัดเลือกจากสพฐ.ให้เป็นโรงเรียนนำร่องในระดับภาคกลาง
การเริ่มดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2560 โดยโครงเรียนวิสุทธงษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการคัดเลือกจาก
 
สพฐ.ให้เป็นโรงเรียนนำร่องในระดับภาคกลาง
** แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (ศิลป์ - คำนวณ)
** โครงการโรงเรียนสองภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย E.P. (English Program)
100

การแก้ไข