ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวิสุทธรังษี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
** โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ E.S.C. (Enrichment Science Classroom)
** โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ (Education Hub Classroom) เป็นโครงการที่จะมีการเริ่ม
 
ดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2560 โดยโครงเรียนโรงเรียนวิสุทธงษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ.ให้เป็น
 
โรงเรียนนำร่องในระดับภาคกลาง
100

การแก้ไข