ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดศรีอุบลรัตนาราม"

}}
 
''' วัดศรีอุบลรัตนาราม''' เดิมชื่อ วัดศรีทอง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์[[ธรรมยุติกนิกาย]] เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง คือ [[พระแก้วบุษราคัม]] ปัจจุบันมีพระวินัยโกศลราชธรรมสุธี (ทองคู่ ป.ธ.๖) เป็นเจ้าอาวาส
 
วัดตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของศาลากลางจังหวัด[[อุบลราชธานี]] บนถนนอุปราช วัดนี้มีพระอุโบสถที่สร้างตามแบบพระอุโบสถ[[วัดเบญจมบพิตรดุสิตวราราม]] [[กรุงเทพมหานคร]]
ผู้ใช้นิรนาม