ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย"

| [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|คณะศึกษาศาสตร์]] || [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
|-
| [[คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์]] || [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] วิทยาเขตกำแพงแสน
|-
| คณะศึกษาศาสตร์ || [[สถาบันมหาวิทยาลัยการจัดการปัญญาภิวัฒน์กีฬาแห่งชาติ]]
|-
| คณะศึกษาศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น]]
|-
| คณะศึกษาศาสตร์ || [[สถาบันการพลศึกษา]]
|-
| คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา || [[มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์]]
|-
| [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร|คณะศึกษาศาสตร์]] || [[มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
|-
| คณะศึกษาศาสตร์ || [[วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา]]
|-
| คณะศิลปศึกษา || [[สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์]]
|-
| [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา|คณะศึกษาศาสตร์]] || [[มหาวิทยาลัยบูรพา]]
|-
| [[วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา|วิทยาลัยการศึกษา]] || [[มหาวิทยาลัยพะเยา]]
|-
| คณะศึกษาศาสตร์ || [[วิทยาลัยพิชญบัณฑิต]]
|-
| คณะศึกษาศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยฟาฏอนี]]
|-
| คณะครุศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยสวนดุสิต]]
|-
| คณะศึกษาศาสตร์ || [[วิทยาลัยสันตพล]]
|-
| [[สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช|สาขาวิชาศึกษาศาสตร์]] || [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]]
|-
| คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยหาดใหญ่]]
|-
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต || [[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]]
|-
| คณะศึกษาศาสตร์ || [[วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา]]
|-
| คณะศึกษาศาสตร์ || [[วิทยาลัยพิชญบัณฑิต]]
|-
| คณะศึกษาศาสตร์ || [[วิทยาลัยสันตพล]]
|-
| คณะศึกษาศาสตร์ || [[สถาบันการพลศึกษาจัดการปัญญาภิวัฒน์]]
|-
| คณะศิลปศึกษา || [[สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์]]
|-
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต || [[สถาบันอาศรมศิลป์]]
ผู้ใช้นิรนาม