ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|+
|-
! rowspan="2" | คณะ || rowspan="2" | จังหวัด || rowspan="2" | ปีที่ก่อตั้ง || colspan="1516" | หลักสูตร || rowspan="2" | การรับรองหลักสูตร
!|| rowspan="2" | การรับรองหลักสูตร
|-
! class="unsortable"| MT !! class="unsortable"|PT!! class="unsortable"|RT !! class="unsortable"|ND !! class="unsortable"|SS !! class="unsortable"|CVT !! class="unsortable"|OP !! class="unsortable"|HP !! class="unsortable"|BMS !! class="unsortable"|EH !! class="unsortable"|OHS !! class="unsortable"|ATM !! class="unsortable"|HS !! class="unsortable"|HB !! class="unsortable"|PH !! class="unsortable"|AP
!AP
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] || align="center"| [[กรุงเทพมหานคร]] || align="center"| พ.ศ. 2534 || {{อยู่}} ||{{อยู่}} || {{อยู่}} || {{อยู่}} || || || || || || || || || || || || ||MTC<ref name="MT">[http://www.mtcouncil.org/content/475 รายชื่อสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่สภาเทคนิคการแพทย์อนุมัติให้บัณฑิตขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2555]</ref>, PTC<ref name="PT">[http://202.28.25.184/amsOAfile/GT106UXN.doc ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด]</ref>
|||MTC<ref name="MT">[http://www.mtcouncil.org/content/475 รายชื่อสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่สภาเทคนิคการแพทย์อนุมัติให้บัณฑิตขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2555]</ref>, PTC<ref name="PT">[http://202.28.25.184/amsOAfile/GT106UXN.doc ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด]</ref>
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน]] || align="center"|[[จังหวัดนครปฐม]] || align="center"| พ.ศ. 2551 || {{อยู่}} || || || {{อยู่}} || || || || || || || || || || || || ||PTC<ref name="PT"/>
|||PTC<ref name="PT"/>
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] || align="center"|[[จังหวัดปทุมธานี]] || align="center"| พ.ศ. 2539 || {{อยู่}} || {{อยู่}} || || || {{อยู่}} || || || || || || || || || || || ||MTC<ref name="MT"/>PTC<ref name="PT"/>
|||MTC<ref name="MT"/>PTC<ref name="PT"/>
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]] || align="center"|[[จังหวัดพิษณุโลก]] || align="center"| พ.ศ. 2539 || {{อยู่}} || {{อยู่}} || {{อยู่}} || || || {{อยู่}} || {{อยู่}} || || || || || || || || || ||MTC<ref name="MT"/>PTC<ref name="PT"/>
|||MTC<ref name="MT"/>PTC<ref name="PT"/>
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]] || align="center"|[[จังหวัดนครนายก]] || align="center"| พ.ศ. 2543 || ||{{อยู่}} || || || || || || {{อยู่}} || || || || || || || || ||PTC<ref name="PT"/>
|||PTC<ref name="PT"/>
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา]] || align="center"|[[จังหวัดชลบุรี]] || align="center"| พ.ศ. 2552 || {{อยู่}} || {{อยู่}}|| || {{อยู่}}|| || || || || {{อยู่}} || || || || || || || {{อยู่}} ||MTC<ref name="MT"/>PTC<ref name="PT"/>
|{{อยู่}}||MTC<ref name="MT"/>PTC<ref name="PT"/>
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา]] || align="center"|[[จังหวัดพะเยา]]|| align="center"| พ.ศ. 2553 || {{อยู่}}|| {{อยู่}}|| || || || || || || || || || || || || ||
|||MTC<ref name="MT"/>PTC<ref name="PT"/>
|-
| [[สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์|สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์]] || align="center"|[[จังหวัดนครศรีธรรมราช]] || align="center"| พ.ศ. 2541 || {{อยู่}} || {{อยู่}} || || || || || || || ||{{อยู่}} || {{อยู่}} || || || || || ||MTC<ref name="MT"/>PTC<ref name="PT"/>
|||MTC<ref name="MT"/>PTC<ref name="PT"/>
|-
| [[วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา]]|| align="center"|[[กรุงเทพมหานคร]]|| align="center"| พ.ศ. 2555 || || || || || {{อยู่}}|| || || {{อยู่}} || || || || {{อยู่}}|| {{อยู่}}|| {{อยู่}}|| {{อยู่}}|| ||
|{{อยู่}}|
|-
| [[คณะพยาบาลศาสตร์และสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ]]|| align="center"|[[จังหวัดพัทลุง]]|| align="center" | พ.ศ. 2559 || ||{{อยู่}} || || || || || || || || || || || || || || ||
|||-
|[[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] ||align="center"|[[กรุงเทพมหานคร]] || align="center"|พ.ศ. 2538 || || ||{{อยู่}} || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|[[คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช]] ||align="center"|[[กรุงเทพมหานคร]] ||align="center"|พ.ศ. 2561|| || ||{{อยู่}} || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|[[คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช]] ||align="center"|[[กรุงเทพมหานคร]] ||align="center"|พ.ศ. 2561 || || || || || || || || || || ||{{อยู่}} || || || || || ||
|-
|[[คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต]] ||align="center"|[[จังหวัดปทุมธานี]] ||align="center"|พ.ศ. 2559|| || ||{{อยู่}} || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|[[วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์]] ||align="center"|[[กรุงเทพมหานคร]] ||align="center"|พ.ศ. 2559 || || ||{{อยู่}} || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|[[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] ||align="center"|[[จังหวัดสงขลา]] ||align="center"|พ.ศ. 2557 || || ||{{อยู่}} || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|[[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] ||align="center"|[[จังหวัดขอนแก่น]] ||align="center"|พ.ศ. 2561 || || ||{{อยู่}} || || || || || || || || || || || || || ||
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม