ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอทุ่งฝน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ประวัติ ==
*วันที่ 1 กรกฎาคม 2519 แยกเป็น'''กิ่งอำเภอทุ่งฝน''' อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
*วันที่ 22 พฤษภาคม 2533 ยกฐานะเป็น'''อำเภอทุ่งฝน''' จังหวัดอุดรธานี
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==