ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอหนองแสง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
*วันที่ 3 มกราคม 2520 แยกเป็น'''กิ่งอำเภอไชยวาน''' อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
เดิมเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอำเภอกุมภวาปี
*วันที่ 1 มกราคม 2531 ยกฐานะเป็น'''อำเภอไชยวาน''' จังหวัดอุดรธานี
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==