ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
| valign = "top" |
 
== '''สาขาวิชาสัตวศาสตร์''' ==
| valign = "top" |
| valign = "top" |
=== '''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)''' ===
====* สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ====
 
==== สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ====
| valign = "top" |
=== '''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)''' ===
====* สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ====
 
==== สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ====
|-
 
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
== '''สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ''' ==
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
=== '''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)''' ===
* สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 
====* สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ====เชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
==== สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ====
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
=== '''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)''' ===
====* สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ====
 
==== สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ====
|-
 
| valign = "top" |
== '''สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร''' ==
| valign = "top" |
=== '''หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ==='''
====* สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ====
 
==== สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ====
| valign = "top" |
=== '''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)''' ===
====* สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ====
 
==== สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ====
| valign = "top" |
|-
 
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
== '''สาขาวิชาประมง''' ==
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
=== '''หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ==='''
====* สาขาวิชาการประมง ====
 
==== สาขาวิชาการประมง ====
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
=== '''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)''' ===
====* สาขาวิชาการประมง ====
 
==== สาขาวิชาการประมง ====
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
=== '''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ==='''
====* สาขาวิชาการประมง ====
 
==== สาขาวิชาการประมง ====
|-
 
| valign = "top" |
== ''' สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม''' ==
| valign = "top" |
| valign = "top" |
=== '''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)''' ===
====* สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ====
 
==== สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ====
| valign = "top" |
=== '''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ==='''
====* สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ====
 
==== สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ====
|-
 
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
== '''สาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา''' ==
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
=== '''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)''' ===
====* สาขาวิชาพืชสวน ====กีฏวิทยา
 
====* สาขาวิชากีฏวิทยา ====โรคพืชวิทยา
 
==== สาขาวิชาโรคพืชวิทยา ====
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
=== '''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)''' ===
====* สาขาวิชาพืชสวน ====กีฏวิทยา
 
====* สาขาวิชากีฏวิทยา ====โรคพืชวิทยา
 
==== สาขาวิชาโรคพืชวิทยา ====
|-
 
| valign = "top" |
== '''สาขาวิชาพืชสวน''' ==
| valign = "top" |
| valign = "top" |
=== '''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)''' ===
====* สาขาวิชาโรคพืชวิทยา ====สวน
 
==== สาขาวิชาพืชสวน ====
| valign = "top" |
=== '''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)''' ===
====* สาขาวิชาโรคพืชวิทยา ====สวน
 
==== สาขาวิชาพืชสวน ====
|-
 
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
== '''สาขาวิชาพืชไร่''' ==
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
=== '''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)''' ===
====* สาขาวิชาพืชไร่ (นานาชาติ) ====
 
====* สาขาวิชาพืชไร่ ====(นานาชาติ)
 
==== สาขาวิชาพืชไร่ (นานาชาติ) ====
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
=== '''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)''' ===
====* สาขาวิชาพืชไร่ (นานาชาติ) ====
 
====* สาขาวิชาพืชไร่ ====(นานาชาติ)
 
==== สาขาวิชาพืชไร่ (นานาชาติ) ====
|-
|}
26,304

การแก้ไข