ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมหาบัญชา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เทกซัส→เท็กซัส)
 
[[ไฟล์:STP-ELP19.jpg|thumb|250px|พระมหาบัญชาบน[[งานกระจกสี]] ในโบสถ์ Cathedral Parish of Saint Patrick in El Paso [[รัฐเท็กซัส]] [[ประเทศสหรัฐอเมริกา]]]]
{{คริสต์}}
'''พระมหาบัญชา'''<ref>พระวรสารนักบุญกิตติคุณมัทธิว 28:19-20, ''พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1971''</ref> หรือ '''พระบัญชา'''<ref name="ฉบับมาตรฐาน">พระวรสารนักบุญกิตติคุณมัทธิว 28:19-20, ''พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011''</ref> ({{lang-en|Great Commission}}) คือ สิ่งสำคัญที่คำสั่งของ[[พระเยซูทรงประทานพระบัญชาแก่อัครสาวกไม่นาน]]ก่อนที่พระองค์จะ[[พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และเป็นโครงสำคัญที่พระเยซูทรงคาดว่าอัครสาวก และผู้ที่ติดตาม|พระองค์จะกระทำตามเมื่อพระองค์เสด็จไปแล้วขึ้นสู่สวรรค์]] ให้บรรดาสาวกทำ[[การประกาศข่าวดี]]แก่ประชา[[ชาติ]]ทั้งปวงในโลก
 
พระมหาบัญชาเป็นสิ่งที่อยู่ในพระทัยของพระเจ้าตั้งแต่แรกเริ่ม เป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งและมีขอบเขตใหญ่ยิ่ง คือ การประกาศการยกโทษบาปไปยังมนุษย์ทั้งปวง ตั้งแต่คริสตจักรสมัยแรกและตลอดประวัติศาสตร์คริสตจักร มีผู้เชื่อจำนวนมากที่อุทิศตนเพื่อรับใช้พระมหาบัญชา จึงส่งผลให้ความเชื่อคริสเตียนแผ่ขยายครอบคลุมไปทั่วทั้งโลกนี้ แต่ยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่ยังไม่เคยได้ยินพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ และภารกิจนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เชื่อทุกคนในยุคปัจจุบัน
 
== ที่มาเนื้อหา ==
พระมหาบัญชาของพระเยซูตาม[[พระวรสารนักบุญมัทธิว|พระกิตติคุณมัทธิว]] ความว่า<ref name="ฉบับมาตรฐาน"/>
พระมหาบัญชา คือ คำสั่งสุดท้ายของพระเยซูคริสต์ต่ออัครทูต ก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่วรรค์ โดยสรุปใจความสำคัญว่า พระมหาบัญชา คือ การออกไปกระทำ 3 สิ่ง ดังนี้
{{คำพูด|เพราะ‍ฉะนั้น ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​จง​ออก​ไป​และ​นำ​ชน​ทุก​ชาติ​มา​เป็น​สาวก​ของ​เรา จง​บัพ‌ติศ‌มา​พวก‍เขา[[ในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์]] และ​สอน​พวก‍เขา​ให้​ถือ​รักษา​สิ่ง​สาร‌พัด​ที่​เรา​สั่ง​พวก‍ท่าน​ไว้ และ​นี่‍แน่ะ เรา​จะ​อยู่​กับ​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​เสมอ​ไป จน‍กว่า​จะ​สิ้น‍ยุค|พระวรสารนักบุญกิตติคุณมัทธิว 28:19-20}}
# ออกไปสั่งสอน ({{lang-gr|Matheteuo}}) หมายถึง การออกไปประกาศข่าวประเสริฐและนำคนมารับเชื่อในพระคริสต์ หลังจากนั้นก็สั่งสอนพระคัมภีร์แก่เขาและสร้างให้เป็นสาวก
 
# ให้รับบัพติศมา ({{lang-en|Baptism}}; {{lang-gr|Baptismos}}) ใน​พระ‍นาม​ของ​พระ‍บิดา พระ‍บุตร และ​พระ‍วิญ‌ญาณ‍บริ‌สุทธิ์ เป็นพิธีที่มาภายหลังจากคนหนึ่งคนใดได้ตัดสินรับเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้ว บัพติศมา หมายถึง การรวมผู้เชื่อเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซู ในการตายต่อบาปและเป็นขึ้นมาสู่ชีวิตใหม่ พิธีบัพติศมาเป็นสัญลักษณ์ของการยอมจำนนต่อพระคริสต์ และเต็มใจที่จะดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้า เป็นการแสดงตัวอย่างเปิดเผยว่า เขาเป็นคริสเตียนอย่างแท้จริง
โดยสรุปใจความสำคัญคือให้การออกไปกระทำ 3 สิ่ง ดังนี้
# ถือรักษาคำสั่ง ({{lang-gr|Tereo}}) หมายถึง การเก็บ จดจำไว้ ระวัง ถือรักษา ประพฤติตาม ให้ตระหนักว่านี่ไม่ใช่สอนขนบธรรมเนียมหรือแนวทางปฏิบัติของคณะนิกาย หรือทำตามความคิดเห็นส่วนตัวของผู้สอน แต่คริสเตียนมีหน้าที่สอนผู้เชื่อให้เป็นสาวก โดยให้ถือรักษาทุกสิ่งตามคำสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์บันทึกไว้
# '''ออกไปสั่งสอน''' ({{lang-gr|Matheteuo}}) หมายถึง การออกไปประกาศข่าวประเสริฐและนำคนมารับเชื่อในพระคริสต์ หลังจากนั้นก็สั่งสอนพระคัมภีร์แก่เขาและสร้างให้เป็นสาวก
# '''ให้รับบัพติศมา''' ({{lang-en|Baptism}}; {{lang-gr|Baptismos}}) ใน​พระ‍นาม​ของ​พระ‍บิดา พระ‍บุตร และ​พระ‍วิญ‌ญาณ‍บริ‌สุทธิ์ เป็นพิธีที่มาภายหลังจากคนหนึ่งคนใดได้ตัดสินรับเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้ว บัพติศมา หมายถึง การรวมผู้เชื่อเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซู ในการตายต่อบาปและเป็นขึ้นมาสู่ชีวิตใหม่ พิธีบัพติศมาเป็นสัญลักษณ์ของการยอมจำนนต่อพระคริสต์ และเต็มใจที่จะดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้า เป็นการแสดงตัวอย่างเปิดเผยว่า เขาเป็นคริสเตียนอย่างแท้จริง
# '''ถือรักษาคำสั่ง''' ({{lang-gr|Tereo}}) หมายถึง การเก็บ จดจำไว้ ระวัง ถือรักษา ประพฤติตาม ให้ตระหนักว่านี่ไม่ใช่สอนขนบธรรมเนียมหรือแนวทางปฏิบัติของคณะนิกาย หรือทำตามความคิดเห็นส่วนตัวของผู้สอน แต่คริสเตียนมีหน้าที่สอนผู้เชื่อให้เป็นสาวก โดยให้ถือรักษาทุกสิ่งตามคำสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์บันทึกไว้
 
=== พระวรสารนักบุญมัทธิว ===
'''การ​ประ‌ทาน​พระ‍บัญชา​กับ​อัคร‌ทูต'''<ref>พระวรสารนักบุญมัทธิว 28:19-20, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011</ref>
{{คำพูด|เพราะ‍ฉะนั้น ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​จง​ออก​ไป​และ​นำ​ชน​ทุก​ชาติ​มา​เป็น​สาวก​ของ​เรา จง​บัพ‌ติศ‌มา​พวก‍เขา[[ในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์]] และ​สอน​พวก‍เขา​ให้​ถือ​รักษา​สิ่ง​สาร‌พัด​ที่​เรา​สั่ง​พวก‍ท่าน​ไว้ และ​นี่‍แน่ะ เรา​จะ​อยู่​กับ​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​เสมอ​ไป จน‍กว่า​จะ​สิ้น‍ยุค|พระวรสารนักบุญมัทธิว 28:19-20}}
 
== อ้างอิง ==