ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(บอต: แทนที่หมวดหมู่ สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม. ด้วย ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม.)
}}
 
'''หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล''' ([[8 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2492]]) เป็นบุตร[[หม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล]] กับ[[หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล]] (ราชสกุลเดิม ฉัตรไชยชัย) สมรสกับ พันโทหญิงนิภาพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศิริถาพร) มีบุตรธิดา 3 คน คือ
 
* หม่อมหลวง อรดิศ ดิศกุล สมรสกับ นายวัฒนวงษ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (หลานมีบุตรธิดา 2 คน คือ เด็กหญิงสนิทนาถ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และ เด็กชายภาสกฤต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)
(หลาน 1 คน **เด็กหญิงกวินนาสนิทนาถ ดิศกุลสนิทวงศ์ ณ อยุธยา)
**เด็กชายภาสกฤต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
* หม่อมหลวง พลอยนภัส ดิศกุล สมรสกับ นายอภิชาต ลีนุตพงษ์ (หลานมีบุตร 1 คน คือ เด็กชายธีทัต ลีนุตพงษ์)
**เด็กชายธีทัต ลีนุตพงษ์
* หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล สมรสกับ นางจิรวรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม เหลืองอมรเลิศ) มีธิดา 1 คน คือ
**เด็กหญิงกวินนา ดิศกุล ณ อยุธยา
 
* หม่อมหลวง อรดิศ ดิศกุล สมรสกับ นายวัฒนวงษ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (หลาน 2 คน คือ เด็กหญิงสนิทนาถ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และ เด็กชายภาสกฤต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)
* หม่อมหลวง พลอยนภัส ดิศกุล สมรสกับ นายอภิชาต ลีนุตพงษ์ (หลาน 1 คน คือ เด็กชายธีทัต ลีนุตพงษ์)
* หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล สมรสกับ นางจิรวรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม เหลืองอมรเลิศ)
(หลาน 1 คน เด็กหญิงกวินนา ดิศกุล ณ อยุธยา)
 
 
== การศึกษา ==
- เข้ารับการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาจาก [[โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย]] ระดับปริญญาตรี จาก[[มหาวิทยาลัยมหิดล]] วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคนิคการแพทย์ และปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยนอร์ท ดาโคต้า (North Dakota State University) สาขาการวางแผนภาค (Community and Regional Planning) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
- ในปี 2545 เข้ารับการอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน ปรอ. รุ่นที่ 15 จาก[[วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]]
 
== ตำแหน่งงานปัจจุบัน ==
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด, กรรมการ บริษัท บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด, ประธานกรรมการ บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด, ประธานกรรมการ บริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด,
กรรมการ บริษัท บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด, ประธานกรรมการ บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด, ประธานกรรมการ บริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด
 
 
 
=== ประสบการณ์การทำงาน ===
พนักงานบริษัท [[การบินไทย]] จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2521 – 2546 ตำแหน่งสุดท้ายที่ได้รับคือ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ, กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2526 - กรกฎาคม 2557,
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2526 - กรกฎาคม 2557,
กรรมการผู้จัดการ บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ระหว่างปี 2534 - 2549,
 
=== กิจกรรมอื่น ๆ ===
ดำรงตำแหน่งกรรมการในมูลนิธิ และโครงการต่าง ๆ เช่น ประธานมูลนิธิดำรงราชานุภาพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรรมการมูลนิธิบุรฉัตรมูลนิธิ, กรรมการอำนวยการโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยตั้งแต่ พฤศจิกายน 2551 - พฤศจิกายน 2557และ 2560 จนถึงปัจจุบัน, ดำรงตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษาโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยด้านการบริหาร ตั้งแต่ มิถุนายน 2551 จนถึง 2560, ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ตั้งแต่ กรกฎาคม 2561
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม