ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานขอนแก่น"

แยกเป็น การก่อสร้างอาคารจอดรถหลังใหม่ 7 ชั้น และปรับปรุงอาคารจอดรถหลังเดิมให้สามารถรองรับรถยนต์ได้มากกว่า 1,200 คัน อาคารสำนักงานและพิธีการบิน ซึ่งจะเป็นอาคารกลางความสูง 3 ชั้น และอาคารผู้โดยสารต่างประเทศ รวมทั้งที่ตั้งของสำนักงานสายการบินและสำนักงานของกรมท่าอากาศยานประจำ จ.ขอนแก่น
 
โดยอาคารหลักที่ใช้ปฏิบัติการการบิน เป็นอาคารเดิมแต่จะปรัปรุง และขยายขนาดตัวอาคารเก่าออกไป เป็น 45,500 ตารางเมตร โดยมีบันไดเลื่อนในปัจจุบันเป็นจุดกึ่งกลางของอาคารผู้โดยสารใหม่ การเวนคืนพื้นที่ซึ่งเป็นอาคารบ้านพักของเจ้าหน้าที่โดยรอบออกไปทั้งหมด ทั้งนี้อาคารทั้ง 3 ชั้นแยกเป็น
 
ชั้นที่ 1 อาคารผู้โดยสารขาเข้า
73

การแก้ไข