ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ''' ({{lang-en|International Court of Justice}}: ICJ) หรือภาษาปากว่า '''ศาลโลก''' ({{lang-en|World Court}}) เป็นศาลซึ่งตั้งขึ้นโดย[[กฎบัตรสหประชาชาติ]]เมื่อ ค.ศ. 1945 และเป็นหนึ่งในเสาหลักของ[[ระบบสหประชาชาติ]] ทำหน้าที่สืบต่อจาก[[ศาลสถิตยุติธรรมระหว่างประเทศ]] (International Permanent Court of Justice: IPCJ) ที่ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1922 และยุติบทบาทไปพร้อมกับ[[สันนิบาตชาติ]] ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศอยู่ในความควบคุมของ[[สหประชาชาติ]] และมีบัลลังก์อยู่ที่[[วังสันติ]] [[กรุงเฮก]] [[ประเทศเนเธอร์แลนด์]] แต่จะออกนั่งพิจารณาที่อื่นก็ได้
 
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมีอำนาจพิจารณาตัดสินคดีพิพาท (contentious case) ระหว่างรัฐสองรัฐขึ้นไป เช่น ข้อพิพาทเรื่องดินแดนหรืออาณาเขต การละเมิดอำนาจอธิปไตย ปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ หรือแม้แต่กรณีที่เกี่ยวข้องกับเอกชนที่ซึ่งรัฐเป็นผู้ฟ้องแทน ฯลฯ ทั้งนี้ รัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องยินยอมให้ศาลเป็นผู้พิจารณาตัดสินก่อนเท่านั้น ศาลจึงจะมีอำนาจพิจารณาตัดสินคดีนั้นได้
 
นอกจากนี้ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศยังมีอำนาจออกความเห็นเชิงปรึกษา (advisory opinion) ซึ่งเป็นการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายระหว่างประเทศในสามกรณีหลัก คือ หนึ่ง ตามที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติร้องขอ สอง ตามที่องค์กรอื่นของสหประชาชาติหรือองค์การชำนัญพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติร้องขอโดยได้รับการอนุมัติจากสมัชชาใหญ่ และสาม ตามที่มีสนธิสัญญาให้อำนาจศาลวินิจฉัยได้
8,317

การแก้ไข