ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
# หม่อมเจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม
# หม่อมเจ้าชายท้วม สนิทวงศ์
# หม่อมเจ้าชายสาย สนิทวงศ์ ในรัชกาลที่ 5 ทรงได้รับสถาปนาขึ้นเป็น[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์]] (ประสูติเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2388 สิ้นพระชนม์ 13 กันยายน พ.ศ. 2455) เสกสมรสกับหม่อมเขียน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม : ศศิสมิต)
 
# หม่อมเจ้าชายสวาสดิ์ สนิทวงศ์ (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2443 พระราชทานเพลิง ณ วัดราชสิทธาราม) เสกสมรสกับหม่อมพลอย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีธิดา คือ [[เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร ในรัชกาลที่ 5|หม่อมราชวงศ์หญิงเกสร สนิทวงศ์]] รับราชกาลฝ่ายในเป็นเจ้าจอมพระสนมเอกใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว|รัชกาลที่ 5]] และนอกจากนี้หม่อมเจ้าสวาสดิ์ยังทรงมีหม่อมอีก 1 คน คือ หม่อมเขียน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีธิดา คือ
* หม่อมเขียน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม : ศศิสมิต) มีโอรส-ธิดา คือ
##หม่อมราชวงศ์หญิงเลิศวิไลยลักษณ์ สนิทวงศ์
*## [[หม่อมราชวงศ์หญิงจำรัสศรีสุวพันธุ์ สนิทวงศ์]]
*# หม่อมราชวงศ์หญิงเนื่อง สนิทวงศ์
*# [[เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)|หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์]]
*# หม่อมราชวงศ์ชม สนิทวงศ์
*# หม่อมราชวงศ์สวัสดิ์ สนิทวงศ์
*# หม่อมราชวงศ์หญิงเสงี่ยม สนิทวงศ์
*# หม่อมราชวงศ์ทวี สนิมวงศ์
*# หม่อมราชวงศ์หญิงไม่ปรากฏนาม
* ภรรยาอื่น มีโอรส-ธิดา
*# หม่อมราชวงศ์พิณ สนิทวงศ์
*# หม่อมราชวงศ์จวง สนิทวงศ์
*# หม่อมราชวงศ์เจียม สนิทวงศ์
*# หม่อมราชวงศ์ต้อ สนิมวงศ์
*# หม่อมราชวงศ์เตื้อง สนิทวงศ์
*# หม่อมราชวงศ์ตั้น สนิทวงศ์
*# หม่อมราชวงศ์ตัน สนิทวงศ์
*# หม่อมราชวงศ์บัว สนิทวงศ์
*# หม่อมราชวงศ์เชื้อ สนิทวงศ์
*# หม่อมราชวงศ์จี๊ด สนิทวงศ์
*# หม่อมราชวงศ์อั้น สนิทวงศ์
*# หม่อมราชวงศ์โต สนิทวงศ์
*# หม่อมราชวงศ์ผอบ สนิทวงศ์
*# หม่อมราชวงศ์ศิริมาน สนิทวงศ์
*# [[เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์ข้อ ในรัชกาลที่ 5|หม่อมราชวงศ์หญิงข้อ สนิทวงศ์]]
 
# หม่อมเจ้าชายสวาสดิ์ สนิทวงศ์ (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2443 พระราชทานเพลิง ณ วัดราชสิทธาราม) เสกสมรสกับ
 
* หม่อมพลอย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีธิดา คือ
 
# หม่อมเจ้าชายสวาสดิ์ สนิทวงศ์ (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2443 พระราชทานเพลิง ณ วัดราชสิทธาราม) เสกสมรสกับหม่อมพลอย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีธิดา คือ [[เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร ในรัชกาลที่ 5|หม่อมราชวงศ์หญิงเกสร สนิทวงศ์]] รับราชกาลฝ่ายในเป็นเจ้าจอมพระสนมเอกใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว|รัชกาลที่ 5]] และนอกจากนี้หม่อมเจ้าสวาสดิ์ยังทรงมีหม่อมอีก 1 คน คือ หม่อมเขียน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีธิดา คือ
 
และนอกจากนี้หม่อมเจ้าสวาสดิ์ยังทรงมีหม่อมอีก 1 คน คือ
 
* หม่อมเขียน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีธิดา คือ
*## หม่อมราชวงศ์หญิงเลิศวิไลยลักษณ์ สนิทวงศ์
*#หม่อมราชวงศ์หญิงจำรัสศรี สนิทวงศ์
 
#หม่อมเจ้าหญิงสนิท สนิทวงศ์ หรือ หม่อมเจ้าหญิงสนิทถนอม (ประสูติ พ.ศ. 2390 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2472) เสกสมรสกับ [[พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเสริฐศักดิ์]]
# หม่อมเจ้าหญิงเกษร สนิทวงศ์ (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2452 พระราชทานเพลิง ณ วัดบรมนิวาส เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2456)
# หม่อมเจ้าชายรัสมี สนิทวงศ์ (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2439)
# หม่อมเจ้าหญิงแพ สนิทวงศ์
# หม่อมเจ้าหญิงสารภี สนิทวงศ์ หรือ [[หม่อมเจ้าสารภี ชุมสาย]] เสกสมรสกับ[[หม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย]] พระโอรสใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม]]
# หม่อมเจ้าหญิงชมนาท สนิทวงศ์ (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2448 พระราชทานเพลิง ณ วัดกัลยาณมิตร)
# หม่อมเจ้าหญิงทองคำ สนิทวงศ์
ผู้ใช้นิรนาม