ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล"

เพิ่มลิ้งค์เพื่อไปยังเว็บไซต์ต่างๆ
(เพิ่มลิ้งค์เพื่อไปยังเว็บไซต์ต่างๆ)
| ปณิธาน =
| วิสัยทัศน์ =
| วันที่ก่อตั้ง = 26 มีนาคม พ.ศ. 2529
| คณบดี = รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย
| สีประจำคณะ = {{color box|#662D91}} [[สีม่วง]]
โครงการนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย และในอีก 6 เดือนต่อมา คือ เดือนกันยายน พ.ศ. 2529 ทางโครงการก็ได้ต้อนรับนักศึกษารุ่นแรก ในช่วงแรกนั้น โครงการเป็นเพียงโครงการเล็กๆ เช่นเดียวกับการเริ่มต้นโครงการทั่วไป มีสำนักงานอยู่บนชั้น 2 ของอาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีนักศึกษา 45 คน อาจารย์ประจำ 2 คน และอาจารย์พิเศษ 20 คน เจ้าหน้าที่ 4 คน เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ใน 7 วิชาเอก โดยมีความมุ่งหวังและความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างเต็มเปี่ยม ในช่วงปีแรกๆ ที่เปิดการเรียนการสอน โครงการศึกษาปริญญาตรี สำหรับนักศึกษานานาชาติ ก็เติบโตขึ้น จนในที่สุดจึงมีความจำเป็นต้องมีสถานที่เป็นของตัวเอง ในปี พ.ศ. 2535 ทางโครงการมีอาคารใหม่ของตัวเอง สามารถรองรับนักศึกษาจำนวน 486 คน และมีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 2 วิชาเอก คือ บริหารธุรกิจ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2539 สภามหาวิทยาลัย สมัย ศ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้มีมติอนุมัติให้ให้โครงการศึกษาปริญญาตรี สำหรับนักศึกษานานาชาติ เปลี่ยนแปลงมาเป็น วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล '''(Mahidol University International College – MUIC)''' อย่างเป็นทางการ มีฐานะเทียบเท่ากับคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นหน่วยงานนำร่องบริหารงานแบบนอกระบบราชการ มีการบริหารจัดการเป็นอิสระ และอาคารเรียน 6 ชั้นของวิทยาลัยก็สร้างเสร็จสมบูรณ์ในอีก 2 ปีต่อมา รองรับนักศึกษาได้มากกว่า 1,000 คน มีการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ ได้แก่ การขยายหลักสูตรการศึกษา การฝึกงาน รวมถึงศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลี่ยน (Salaya Pavilion Hotel) โครงการเตรียมมหาวิทยาลัย และการตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลความต้องการด้านต่างๆ ของนักศึกษาและศิษย์เก่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านกายภาพ และด้านสังคม จำนวนผู้สมัครเข้าเรียนเพิ่มขึ้น มีสาขาวิชาเอกใหม่ๆ มีการสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่น่าสนใจ รวมถึงการขยายอาคารสถานที่ ได้แก่ การขยายอาคาร 8 ชั้น
 
และตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2540-2552 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จริยา บรอคเคลแมน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเป็นผู้วางระบบการบริหารจัดการด้วยเงินรายได้ของวิทยาลัยฯ จัดการศึกษาแบบ '''Liberal Arts Education''' ที่เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้รอบด้าน และในหลากหลายมิติทั้ง[[วิทยาศาสตร์]] [[ศิลปศาสตร์]] [[มนุษยศาสตร์]] และ[[บริหารธุรกิจ]] ช่วงนี้จึงเริ่มมีการเปิดสอนหลักสูตรหลากหลายมากขึ้น ให้นักศึกษาได้เรียนรู้รอบด้านหลากหลายมิติ อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ รับใช้สังคม อุดมคุณธรรม วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายการศึกษาใน 5 ทวีป ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา [[การวิจัย]] และจัดให้บริการวิชาการสู่สังคม จนทำให้วิทยาลัยฯ เป็นต้นแบบของการให้บริการทางวิชาการ และเป็นแบบอย่างของการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติของประเทศไทยอย่างแท้จริง มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ <ref>[http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/?page_id=335 ประวัติวิทยาลัยนานาชาติ]</ref>
== การบริหารงานภายในวิทยาลัย ==
=== หน่วยงาน / ภาควิชา ===
*[https://muic.mahidol.ac.th/eng/about-muic/administrator/ สำนักงานคณบดี]
* [httphttps://www.muic.mahidol.ac.th/eng/?page_id=18773programs/undergraduate-programs/business-administration/faculty-members/ ภาควิชาบริหารธุรกิจ]
* [httphttps://www.muic.mahidol.ac.th/eng/?page_id=13981programs/undergraduate-programs/arts-and-media-communication/faculty-members/ ภาควิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม]
* [httphttps://www.muic.mahidol.ac.th/eng/?page_id=13995programs/undergraduate-programs/humanity-language/faculty-members/ ภาควิชามนุษยศาสตร์และภาษาต่างประเทศ]
* [http://www.muic.mahidol.ac.th/eng/?page_id=13432 ภาควิชาวิทยาศาสตร์]
* [http://www.muic.mahidol.ac.th/eng/?page_id=14001 ภาควิชาสังคมศาสตร์]
* [http://www.muic.mahidol.ac.th/eng/?page_id=14128 ภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว]
* [httphttps://www.muic.mahidol.ac.th/eng/?page_id=14792programs/pcmp-programs/faculty-members/ Preparation Center for Languages and Mathematics (PC Programs)]
 
=== โรงแรม ===
* โรงแรม Salaya Pavilion เป็นโรงแรมของวิทยาลัยนานาชาติเพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกหัดของนักศึกษาในสาขา Travel Industry Management และเปิดให้บุคคลภายนอกใช้บริการ มี 150 ห้องพัก ระบบอำนวยความสะดวกและความบันเทิงครบตามมาตรฐานโรงแรมชั้นนำของประเทศ มีห้องจัดสัมมนาและการประชุมอย่างสมบูรณ์แบบ<ref>http://asiatravelwww.salayapavilion.com/thailandwebsph/salaya/index.html</ref>
 
== หลักสูตร ==
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;เปิดสอนทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท
เปิดสอนทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท
 
=== หลักสูตรปริญญาตรี ===
 
* หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ARTS : B.A.)
** สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design)<ref>https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/undergraduate-programs/arts-and-media-communication/communication-design/</ref>
** สาขาวิชาการผลิตแอนิเมชัน (Animation Production) (*) หยุดรับนักศึกษาชั่วคราวเนื่องจากอยู่ในระหว่างการพัฒนาหลักสูตร
** สาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์ (Film Production) (*) หยุดรับนักศึกษาชั่วคราวเนื่องจากอยู่ในระหว่างการพัฒนาหลักสูตร
** สาขาวิชาการผลิตสื่อโทรทัศน์ (Television Production) (*) หยุดรับนักศึกษาชั่วคราวเนื่องจากอยู่ในระหว่างการพัฒนาหลักสูตร
** สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (Intercultural Studies and Languages)<ref>https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/undergraduate-programs/humanity-language/</ref>
** สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (Social Science) มี 2 สาขาวิชา<ref>https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/undergraduate-programs/social-science/</ref>
*** การศึกษาระหว่างประเทศ
*** เอเชียอาคเนย์ศึกษา
 
* หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION : B.B.A.)<ref>https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/undergraduate-programs/business-administration/</ref>
** เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
** การเงิน (Finance)
** ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
** การตลาด (Marketing)
** การจัดการการบริการนานาชาติ (International Hospitality Management)<ref>https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/undergraduate-programs/management/</ref>
 
* หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF SCIENCE : B.Sc.)<ref>https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/undergraduate-programs/science/</ref>
** วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences)
** เคมี (Chemistry)
** วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
** ฟิสิกส์ (Physics)
 
* หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS IN MEDIA AND COMMUNICATION : B.COM.ARTS)<ref>https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/undergraduate-programs/arts-and-media-communication/media-and-communication/</ref>
** สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร (Media and Communication)
 
* หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ENGINEERING : B.Eng.)<ref>https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/undergraduate-programs/science/major-in-computer-engineering/</ref>
** วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
 
=== หลักสูตรปริญญาโท ===
* บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration in Business Modeling and Development : M.B.A)<ref>https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/graduate-program/mba-overview/</ref>
** การวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบธุรกิจ (Business Modeling and Development)
 
* การจัดการมหาบัณฑิต (Master of Management in International Hospitality Management : M.M)<ref>https://muic.mahidol.ac.th/eng/programs/graduate-program/mm/</ref>
** สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ(หลักสูตรนานาชาติ) (International Hospitality Management)
 
2

การแก้ไข