ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สารเสพติด"

(เก็บกวาด ใช้เลขอารบิก)
# พฤติกรรมของผู้ป่วยเปลี่ยนไป เช่น หยุดงานบ่อย หรือไม่เอาใจใส่ครอบครัว
# ผู้ป่วยต้องเสพยาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (มี Tolerance)
# เมื่อหยุดเสพหรือลดปริมาณการเสพลงมา จะเกิดอาการขาดยาหรือสารนั้น<br (Withdrawal Symptom)/>
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม