ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล"

เพิ่ม พ.ศ. เพื่อความเข้าใจต่อผู้สืบค้น
(เพิ่ม พ.ศ. เพื่อความเข้าใจต่อผู้สืบค้น)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
(เพิ่ม พ.ศ. เพื่อความเข้าใจต่อผู้สืบค้น)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
* ที่ปรึกษาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ
* ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์
* ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 ปี พ.ศ. 2555-2557
* ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 ปี พ.ศ. 2559-2561
* ที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
* ที่ปรึกษามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
* ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552-2555
* ที่ปรึกษาประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2555-2556
* ที่ปรึกษาประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2554 - 2557
* ที่ปรึกษาโครงการยกย่องเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม ประจำปี พ.ศ. 2555
* ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด
* อุปนายกที่ 2 และประธานฝ่ายหาทุน สหสมาคมศิษย์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
11,560

การแก้ไข