ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จิตวิทยาคลินิก"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
|
|-
|<small><s>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</s></small>
<small><s>Chulalongkorn University</s></small>
|<small><s>คณะจิตวิทยา</s></small>
<small><s>Faculty of Psychology</s></small>
|<s><small>วท.บ.</small></s>
<s><small>B.S.</small></s>
|
|<small>คาดว่าจะเปิดสอนในปี พ.ศ. 2562</small>
|-
| rowspan="3" |'''<small>ปริญญาโท</small>'''
|<small>ปัจจุบันกำลังปิดปรับปรุงหลักสูตร</small>
|-
|<small><s>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</s></small>
<small><s>Chulalongkorn University</s></small>
|<small><s>คณะจิตวิทยา</s></small>
<small><s>Faculty of Psychology</s></small>
|<small><s>ศศ.ม.</s></small>
<small><s>M.A.</s></small>
|
|<small>คาดว่าจะเปิดสอนเร็วๆ นี้</small>
|-
|'''<small>ปริญญาเอก</small>'''
'''<small>Doctor of Philosophy</small>'''
|<small><s>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</s></small>
<small><s>Chulalongkorn University</s></small>
|<small><s>คณะจิตวิทยา</s></small>
<small><s>Faculty of Psychology</s></small>
|<small><s>ศศ.ด.</s></small>
<small><s>Ph.D.</s></small>
|
|<small>คาดว่าจะเปิดสอนเร็วๆ นี้</small>
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม