ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"

(ย้อนการแก้ไขที่ 8591896 สร้างโดย Suwarode (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
=== บรมราชาภิเษก ===
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้ง[[พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562|การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก]] ในวันที่ 4–6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า "'''พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว'''" และมีพระปฐมบรมราชโองการความว่า "'''เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป'''"<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/014/T_0001.PDF ประกาศพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒], 4 พฤษภาคม 2562</ref>
 
== พระราชกรณียกิจ ==
2,516

การแก้ไข