ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาคอมพิวเตอร์"

 
ภาษาคอมพิวเตอร์อาจแบ่งกลุ่มได้เป็นอีกสองประเภทคือ ภาษาที่มนุษย์อ่านออก (human-readable) และภาษาที่มนุษย์อ่านไม่ออก (non human-readable) ภาษาที่มนุษย์อ่านออกถูกออกแบบมาเพื่อให้มนุษย์สามารถเข้าใจและสื่อสารได้โดยตรงกับคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่เป็น[[ภาษาอังกฤษ]]) ส่วนภาษาที่มนุษย์อ่านไม่ออกจะมีโค้ดบางส่วนที่ไม่อาจอ่านเข้าใจได้
 
บันทึกโดย นาย รัชชานนท์ คงอาสา ม.6/5 เลขที่ 4 จังหวัด สตูล
== ตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์ ==
* [[ภาษาโปรแกรม]]
ผู้ใช้นิรนาม