ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอมิตาภพุทธะ"

เสียง
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เสียง)
 
ท่านเป็นพระพุทธเจ้าในสุขาวดีพุทธภูมิห่างจากโลกมนุษย์ ทางทิศตะวันตกสิบล้านล้านกิโลเมตร ใช้เวลาสร้าง 5 กัป จึงสำเร็จเป็นอาณาจักรหนึ่ง ชื่อ แดน[[สุขาวดี]] (เก็กลกซือไก) จุดประสงค์ในการสร้าง เพื่อเป็นที่อยู่ของสัตว์โลกที่สำเร็จธรรม ขอเพียงมีปณิธานแน่วแน่จริงใจและสวดคำว่า อามีทอฝอ (แต้จิ๋ว: อานีทอฮุก) อยู่เสมอ ยามใกล้จะสิ้นใจจะปรารถนาที่จะลาโลกไป พระอมิตาภพุทธะ [[พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์]] และ[[พระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์]] จะเสด็จมารับไปยังแดนสุขาวดี ดังเช่นหลวงจีนในนิกายมหายานนิยมท่องกัน เพราะเป็นความเชื่อส่วนนิกาย ไม่ได้บันทึกไว้ในพระไตรปิฏก และไม่พบในนิกายเถรวาท
 
=== เสียง[แก้] ===
เสียงประจำพระองค์คือ อา ซึ่งเป็นเสียงที่เกิดจากศูนย์ลมที่คอ จึงเป็นการสะท้อนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชีวิต การเปลี่ยนถ่ายสัญญาขันธ์
 
== อ้างอิง[แก้] ==
 
# [[พระรัตนสัมภวพุทธะ#cite%20ref-1|↑]] เชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช. คัมภีร์มรณศาสตร์แห่งทิเบต แปลโดย อนุสรณ์ ติปยานนท์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กทม. มูลนิธิโกมลคีมทอง. 2536
 
* ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ษัฏเสน. ''พระพุทธศาสนาแบบทิเบต''. กทม : ศูนย์ไทยทิเบต, 2538.
* สุมาลี มหณรงค์ชัย. ''พระชินพุทธะทั้งห้า''. กทม : ศูนย์ไทยทิเบต, 2547.
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม