ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว"

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เริ่มดำเนินการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2514 โดยจัดตั้งเป็น '''สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง ประจำอำเภอปัว''' โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ได้รับการขยายเป็นโรงพยาบาล ขนาด 60 เตียงในปี พ.ศ. 2526 และขนาด 90 เตียงในปี พ.ศ. 2538 และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร เพื่อขยายการให้บริการเรื่อยมา
* '''พ.ศ. 2518''' ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง มีชื่อว่า '''"โรงพยาบาลปัว"'''
* '''พ.ศ. 2520''' จึงได้มีการจัดตั้งเป็น '''"โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว"''' ขนาด 30 เตียง โดย[[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว|สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวมหาวชิราลงกรณ<br>สยามมกุฎราชกุมาร]] เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ [[19 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2520]] และเปิดทำการเมื่อวันที่ [[27 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2522]]
* '''พ.ศ. 2526''' หลังจากนั้นได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขขยายโรงพยาบาลเป็นขนาด 60 เตียง โดยก่อสร้างตึกผู้ป่วยในเพิ่ม 1 หลังพร้อมครุภัณฑ์
* '''พ.ศ. 2531''' ก่อสร้างอาคารตึกคลอด และตึกผ่าตัด 1 หลังและในปีงบประมาณ 2535 ได้งบประมาณต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอก เพื่อขยายเป็นที่ให้บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
116

การแก้ไข