ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โสดาบัน"

change cats
(change cats)
# '''สักกายทิฏฐิ''' (กา-ยะ-) คือ ความเห็นว่าเป็นตัวของตน ความเห็นเป็นเหตุถือตัวตนเป็นอัตตาทิฎฐิ เช่น เห็นรูปเป็นตน เห็นเวทนาเป็นตน
# '''[[วิจิกิจฉา]]''' (กิด-) คือ ความสงสัยในพระรัตนตรัย และในกุศลธรรมทั้งหลาย
# '''สีลัพพตปรามาส''' (ลับ-พะ-ตะ-ปะ-รา-มาด) คือ ความยึดมั่นในข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ที่เข้าใจว่าเป็นข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์หลุดพ้น เป็นมิจฉาทิฏฐิ เช่น การประพฤติวัตรอย่างโค การนอนบนหนามของพวกโยคี เป็นต้น
 
การบรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลมิได้จำกัดอยู่เฉพาะเพศบรรพชิต (นักบวช) เท่านั้น แม้แต่[[คฤหัสถ์]]ก็สามารถบรรลุเป็นอริยบุคคลได้ ผู้บรรลุโสดาบันที่มีชื่อเสียงก็มีจำนวนมากได้แก่ [[นางวิสาขา]]มหาอุบาสิกา [[อนาถบิณฑิกเศรษฐี]] [[พระเจ้าพิมพิสาร]] เป็นต้น
# [[นางสิริมา]]
# [[พระนางสามาวดี]]
# [[พระเจ้าพิมพิสาร]]
 
== อ้างอิง ==
 
[[หมวดหมู่:โสดาบัน| ]]
[[หมวดหมู่:อภิธานคำศัพท์ศาสนาพุทธ]]
8,999

การแก้ไข