ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัมมาวาจา"

change cats
(change cats)
''อนึ่ง ตถาคตย่อมรู้วาจาที่จริง ที่แท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น''
 
''อนึ่ง ตถาคตย่อมรู้วาจาที่จริง วาจาที่แท้ และประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ในข้อนั้น ตถาคตย่อมรู้กาลที่จะพยากรณ์วาจานั้น''
 
''ตถาคตย่อมรู้วาจาที่ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น''
* [http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=25&A=8499&Z=8534 สุภาษิตสูตรที่ ๓ พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕]
 
[[หมวดหมู่:อริยสัจ]]
[[หมวดหมู่:อภิธานศัพท์ศาสนาพุทธ]]
{{โครงพุทธศาสนา}}
 
[[หมวดหมู่:อริยสัจ]]
[[หมวดหมู่:อภิธานคำศัพท์ศาสนาพุทธ]]
9,292

การแก้ไข